Passieweek

Passieweek

 
U bent hier: Jezus Christus >> Passieweek

Passieweek - Wat is dat?
Passieweek (ook wel "Heilige Week" genoemd) vindt plaats van Palmzondag tot aan de wederopstanding (de daarop volgende zondag). Waarom deze week de "passieweek" wordt genoemd? Deze naam is een aanduiding van de passie waarmee Jezus bereidwillig naar het kruis ging. Hij deed dit om de prijs voor jouw zonden te betalen; de zonden van al Zijn mensen. Lees de volgende hoofdstukken om de Bijbelse verslagen over de Passieweek te bestuderen: MatteŁs 21-27, Marcus 11-15, Lucas 19-23 en Johannes 12-19.

Passieweek - De belangrijkste gebeurtenissen

 • Palmzondag staat ook bekend als Passiezondag, omdat deze het begin is van de Passieweek en Jezus' laatste beklemmende tocht naar het kruis. De discipelen gingen op pad zoals Jezus hen had opgedragen. Zij brachten de ezelin en haar ezelsveulen en legden hun mantels erop, waarna Jezus op de ezelin plaatsnam. Een groot aantal mensen spreidde mantels uit op de weg, terwijl anderen takken van de bomen sneden en deze op de weg legden. De menigte die voor Jezus uitging en die Hem volgde, riep: "Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!"í (MatteŁs 21:6-9). Palmzondag dient als een voorbereiding van het hart op de beklemming van Zijn passie en de vreugde van Zijn wederopstanding.

 • Heilige Maandag - Na Zijn aankomst in Jeruzalem bracht Jezus de nacht in BethaniŽ door, het dorp aan de voet van de Olijfberg (MatteŁs 21:17). Toen Jezus op maandag naar Jeruzalem terugkeerde, zag Hij een vijgenboom die bladeren had voortgebracht vůůrdat de tijd daarvoor was aangebroken. Hij verwachtte vijgen aan de boom te vinden, maar de boom droeg geen vruchten. Jezus vervloekte de vijgenboom en een dag later was de boom helemaal verdord. Een andere gebeurtenis op de Heilige Maandag is de reiniging van de Tempel. De profeten hadden al voorzegd dat Jezus een symbolisch oordeel zou uitspreken over de oneerbiedigheid ten opzichte van het gebedshuis van de Heer (Jesaja 56:7; Jeremia 7:11).

 • Heilige Dinsdag - Op Heilige Dinsdag escaleerden de samenzweringen tegen Jezus. IsraŽls religieuze leiders hadden slechts ťťn doel: Jezus van Nazaret uit de weg ruimen. Als dit betekende dat men moest samenwerken met oude vijanden, dan was dat in hun ogen gerechtvaardigd. En zo ontstond er een samenwerking tussen de FarizeeŽn, die zich verzetten tegen Rome en de Romeinse inmenging in de Joodse leefstijl, en de Herodianen, de aanhangers van Herodes de Grote. Zelfs de SadduceeŽn, religieuze progressieven die de wederopstanding en het bestaan van engelen en geesten ontkenden, probeerden Jezus in diskrediet te brengen. Jezus waarschuwde de discipelen en de menigte tegen de hypocrisie en het ongeloof van de religieuze leiders van het volk. Jezus sprak zelfs zeven oordelen (smarten of weeŽn) uit over de valse godsdienst die voor God zo afstotelijk was (MatteŁs 23:13-33).

 • Heilige Woensdag - Op de woensdag herdenken Christenen de dag waarop Judas Iscariot met het Sanhedrin samenspande om Jezus te verraden.

 • Witte Donderdag - Op Witte Donderdag herdenken gelovigen het laatste maal dat Jezus Christus met Zijn discipelen had, vlak voordat Hij werd gearresteerd en gekruisigd. Dit wordt vaak het Laatste Avondmaal genoemd. Eerst voorspelde Jezus wat er de volgende dag zou gebeuren. Vervolgens gaf Jezus Zijn volgelingen enkele symbolen om Zijn lichaam en Zijn bloed, voor de hele mensheid opgeofferd, te gedenken. "En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.'" (Lucas 22:19). Tenslotte gaf Hij een heel belangrijk principe voor het leiden van een Christelijk leven: de belangrijkste mensen zijn de mensen die anderen dienen, niet de mensen die verwachten gediend te worden (Lucas 22:26).

  Gebed in de Hof van Getsemane - Daarna ging Jezus naar de Hof van Getsemane om te bidden, in afwachting van Zijn naderende uur. Hier werd Jezus, door Judas verraden, gearresteerd en moest Hij voor verschillende schijnprocessen verschijnen, voor de hogepriesters, Pontius Pilatus en Herodes (Lucas 22:54-23:25).

  Jezus moest voor zes verschillende processen verschijnen. Drie van deze processen waren voor Joodse leiders en drie voor de Romeinen (Johannes 18:12-14, Marcus 14:53-65, Marcus 15:1-5, Lucas 23:6-12, Marcus 15:6-15). Jezus had pijnlijke geselingen, afranselingen en bespotting te verduren (Marcus 15:16-20). Pilatus probeerde een compromis te sluiten met de religieuze leiders door Jezus te laten geselen, maar dit stelde hen niet tevreden. Daarom leverde Pilatus Jezus uit om gekruisigd te worden (Marcus 15:6-15). Jezus werd door de soldaten bespot; zij kleedden Hem in een paars gewaad en zetten een doornen kroon op Zijn hoofd (Johannes 19:1-3).

 • Goede vrijdag Ė Jezus werd gekruisigd op Golgota, wat "de plaats van de schedel" betekent (Marcus 15:22). De hemel werd drie uur lang verduisterd (Marcus 15:33). Jezus riep uit: "Vader! In Uw handen leg ik mijn geest!" en Hij stierf (Lucas 23:46). De apostel Petrus schreef in 1 Petrus 1:18-19: "U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geŽrfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus." Het bloed van Jezus Christus is ongetwijfeld het meest dierbare en het meest waardevolle dat God ons ooit heeft gegeven.

 • Heilige Zaterdag - Op de zaterdag van de Passieweek herdenken we de tijdsperiode die Jezus in het graf doorbracht. "Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten" (MatteŁs 27:66). De Passieweek wordt afgesloten met de wederopstanding van Jezus, een zegevierend feest! "...hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen...." (1 KorintiŽrs 15:5-7).

Passieweek - Wat betekent die voor ons
De Passieweek is een week waarin wij de gebeurtenissen in het leven van Jezus herdenken van Palmzondag tot aan Zijn wederopstanding. We zien de passie van Jezus' leven en de passie van Zijn dood. Wij kunnen in Jezus' passie delen door Hem te aanbidden en Zijn Evangelie bekend te maken.

Leer meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wie Is Jezus?

De Geboorte van Jezus
Herrijzenis van Jezus
Herrijzenis van Christus
Heilige Dinsdag
Goede Vrijdag
Palmzondag
12 Discipelen
De Tweede Komst van Christus
Kruisiging van Jezus Christus
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Passieweek to My Google!
Add Passieweek to My Yahoo!
XML Feed: Passieweek


Jezus Christus Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutJesusChrist.org, Alle Rechten Voorbehouden.