Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Bijbelse beschrijving van Jezus


Bijbelse beschrijving van Jezus - Zijn eigenschappen
Wanneer we de bijbelse beschrijving van Jezus vanuit Gods perspectief bekijken, dan zien we een magnifiek plaatje. Welke eigenschappen gebruikt God om die Ene te beschrijven, die Hij tot de hoogste plaats verheft, die een naam boven alle andere namen is gegeven, voor wie elke knie in de hemel en op en onder de aarde zal buigen?

 • In het begin bij God (Johannes 1:1-4; 17:5) - Er was geen moment waarop Christus ineens tot ontstaan kwam of waarop Hij voor het eerst een relatie met God had. Jezus is eeuwig.
 • Het Woord dat mens werd (Johannes 1:14; 1 Timoteüs 3:16) - Christus "verscheen" niet als een mens. Zijn menselijkheid werd aan Zijn Godheid toegevoegd toen Hij "in het vlees" werd geopenbaard.
 • Beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15-17; Johannes 1:17) - Christus is de perfecte manifestatie van God - de belichaming en het wezen van de Schepper.
 • Middelaar tussen God en mens (1 Timoteüs 2:5; 1 Korintiërs 8:6) - Er is maar één manier om God te benaderen - via de Mensenzoon die zichzelf opgaf als losprijs voor de mensheid.
 • Hoofd over alle dingen (Filippenzen 2:9-11; 1 Korintiërs 15:27-28) - De naam van Christus is niet zomaar een titel. Zijn naam duidt op Zijn positie met de hoogste waardigheid en eer aan de rechterhand van de Vader.


Bijbelse beschrijving van Jezus - Zijn eigen beschrijving
Een Bijbelse beschrijving van Jezus, die gebaseerd is op Zijn eigen woorden, is een weerspiegeling van praktische, alledaagse concepten die we aantreffen in gewoonten, in de natuur en in het leven zelf.

 • Licht van de wereld (Johannes 1:4-5; 9:5) - Vanaf het begin verlangde God naar een persoonlijke relatie met de mens en bracht God de mens uit de duisternis van het kwaad, de zonde en onwetendheid. Christus is het enige ware Licht.
 • De Gezalfde (Lucas 4:18-19; Johannes 3:34) - Jezus bevestigde dat Hij de Messias was die het beloofde Koninkrijk van God zou inluiden.
 • De Goede Herder (Johannes 10:14) - Jezus heeft een vertrouwelijke en persoonlijke interesse in de bescherming van Zijn "schapen" tegen alle kwaad.
 • Brood van het Leven (Johannes 6:35, 51) - Jezus is een essentiële voedingsstof voor onze levens. Hij biedt ons een eeuwige voldoening.
 • Genezer en Vergever (Lucas 5:22-25; Marcus 2:5-11) - Vergeving staat altijd in verband met God. Jezus had het gezag om gebroken levens te genezen - zowel geestelijk als lichamelijk.
 • De Weg, de Waarheid, het Leven (Johannes 10:9, 14:6) - Toegang tot God de Vader kan alleen mogelijk worden gemaakt door de Ene die van de Vader komt.
 • De Opstanding en het Leven (Johannes 11:25-26) - Jezus, de Heer over het Leven, biedt eeuwig leven. Met gezag houdt Hij de sleutels van de dood in Zijn handen (Openbaring 1:17-18).


Bijbelse beschrijving van Jezus - Levensveranderend
Wanneer Hij persoonlijk wordt ervaren, dan is de Bijbelse beschrijving van Jezus levensveranderend.

 • Zoon van David (Marcus 10:47) - De blinde Bartimeüs herkende Jezus als nakomeling van David. De menigte noemde Jezus de aangewezen Messias-Koning (Matteüs 21:8-9).
 • Een Man die het lijden kende (Jesaja 53:3; Matteüs 8:16-17) - Onze zonden en zwakheden zijn niet van Jezus, maar van ons. Maar Hij droeg hen voor ons.
 • Zondeloos/heilig (Hebreeën 7:26) - Jezus hoefde geen offer voor Zichzelf te brengen, maar Hij offerde zichzelf als een zondoffer, als Lam, voor onze onvolkomenheden (Handelingen 8:32).
 • Vredevorst (Jesaja 9:6) - De profeet spreekt hier over de Messias die een duizendjarig vrederijk zal brengen. De nalatenschap van Jezus was "vrede met God" en de "vrede van God" (Johannes 14:27).
 • De kracht en de wijsheid van God (1 Korintiërs 1:24; Kolossenzen 2:2-3) - Paulus begreep dat kennis door Christus het verwerven van Waarheid is, en dat wijsheid door Christus het toepassen van Waarheid op het leven is (Johannes 10:9; 14:6).
Een uitgebreide Bijbelse beschrijving van Jezus vereist dat we een blik in de eeuwigheid werpen. Toen mijn vader op bijna 94-jarige leeftijd stierf, was hij blind en broos. Een laatste glimlach rustte op zijn lippen. "Ik weet: mijn redder leeft... Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen!" (Job 19:25-27).


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden