Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het Evangelie van Lucas


Het Evangelie van Lucas - Een Bijbelse geschiedenis
Het Evangelie van Lucas is één van de vier Evangelieboeken in de Heilige Bijbel en is het derde boek in het Nieuwe Testament. De schrijver van dit Evangelie, Lucas, was een metgezel van de Apostel Paulus en was eveneens de auteur van het boek Handelingen. Handelingen is het eerste boek in het Nieuwe Testament na de vier Evangelieboeken. Lucas was een arts en gezien zijn schrijfstijl en de structuur van zijn tekst waarschijnlijk hoog opgeleid. Het Evangelie van Lucas is vooral gericht aan een man, Theofilus genaamd, en richt zich op de volledige geschiedenis van Jezus Christus, van Zijn geboorte en Zijn bediening tot Zijn kruisiging en opstanding. Het Evangelie van Lucas concentreert zich op de leer van Christus over de redding van de mens en de vervulling door Christus van voorspellingen uit het Oude Testament over de komende Messias. Het boek bevat het prachtige verhaal over de wonderlijke bevruchting door God en de geboorte van baby Jezus. Bijbelgeleerden zijn het er in het algemeen over eens dat het Evangelie van Lucas tussen 59 en 70 na Christus is geschreven. De auteur wordt in Kolossenzen 4:14 door de Apostel Paulus genoemd.


Het Evangelie van Lucas - Overzicht en structuur
Het Evangelie van Lucas is georganiseerd in acht primaire delen die het leven, de bediening en de wonderen van Jezus Christus beschrijven. Dit Evangelie is gevuld met details over de geschiedenis en de gebeurtenissen in die tijdsperiode. Het beschrijft zorgvuldig details over de politieke structuur en de families rondom Jezus gedurende Zijn leven op aarde. Het eerste gedeelte begint met een inleiding, die het doel van het Evangelie voor de schrijver uitlegt. Het tweede gedeelte, dat begint met vers vijf in hoofdstuk 1, beschrijft de gebeurtenissen rond de komst van Jezus Christus en Johannes de Doper. Het beschrijft de geboorte van Jezus en enkele gebeurtenissen in Zijn kindertijd. De eerste woorden van Jezus in het Evangelie van Lucas verschijnen in het tweede hoofdstuk, in vers 49. Het derde gedeelte gaat in op de gebeurtenissen die leidden tot de openbare bediening van Jezus, waaronder Zijn doop (Lucas 3:21, 22) en Zijn beproeving (Lucas 4:1-13). De volgende vier hoofdstukken vormen het vierde deel van het Evangelie van Lucas, waaronder het begin van de bediening van Christus, de selectie van Zijn 12 Apostelen (Lucas 6:12-16) en het verrichten van wonderen (Lucas 4:35, 4:39, 5:13). In deze hoofdstukken toont Jezus vele krachten die een bevestiging zijn van Zijn gezag, dat Hem door God gegeven was: het gezag om zonden te vergeven (Lucas 5:20, 7:48), het gezag om onze gedachten te kennen (Lucas 5:22), het gezag om mensen te genezen (Lucas 6:8), het gezag om mensen vrede te brengen (Lucas 7:50) en het gezag over de natuur wanneer Hij een storm tot bedaren brengt (Lucas 8:24). Dit gedeelte beschrijft daarnaast veel lessen en doctrines van Jezus, die de basis leggen voor een leven volgens de wil van God.

Het vijfde gedeelte van het Evangelie van Lucas begint met Hoofdstuk 9, vers 10, waarin Jezus op wonderlijke wijze vijfduizend mensen voedt met slechts vijf broden en twee vissen (Lucas 9:10-17). De Apostel Petrus verkondigt dat Jezus de "Christus" is (ook wel "Messias" genoemd, Lucas 9:20). In verzen 9:28-34 wordt de transfiguratie in detail beschreven. Het begin van het zesde gedeelte beschrijft de bediening in Judea, beginnend in vers 51 van hoofdstuk 9. Jezus geeft Zijn volgelingen aanwijzingen voor dienstbaarheid door middel van discipelschap (Lucas 10:1-17); Jezus leert ons hoe wij effectief tot God kunnen bidden (Lucas 11:2-4); Jezus waarschuwt mensen hoe zij niet moeten handelen (bijvoorbeeld hypocriet en veroordelend gedrag, Lucas 11:37-52); Jezus vertelt Zijn volgelingen dat zij zich geen zorgen moeten maken om de alledaagse bekommeringen in het leven, maar om op God te vertrouwen (Lucas 12:22-34) en Jezus geeft mensen een fikse waarschuwing dat wij tot inkeer moeten komen (ons zondige leven moeten veranderen) of anders zullen vergaan (Lucas 13:1-5). Het zevende gedeelte van het Evangelie van Lucas beslaat hoofdstuk 13:22 tot en met hoofdstuk 19:22 en beschrijft veel onderricht en wonderen van Jezus. Jezus gebruikt bijna uitsluitend gelijkenissen om ons over het leven te onderwijzen. Het achtste en laatste gedeelte van dit Evangelie beschrijft de belangrijke details over de veroordeling, de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus. Jezus toont nogmaals Zijn gezag door kennis te hebben van alle dingen om Hem heen (Lucas 19:30). Jezus geeft een groot aantal afsluitende aanwijzingen over het leven (Lucas 21:19,34) en het geloof in God (Lucas 22:40, 46). Hij bevestigt opnieuw Zijn gezag als de Zoon van God (Lucas 22:70). Tenslotte geeft hoofdstuk 24 details over de opstanding van Jezus en Zijn hemelvaart.


Het Evangelie van Lucas - Wat is het belang?
Het Evangelie van Lucas geeft ons veel belangrijke feiten en lessen over Jezus Christus. Ten eerste stelt het Evangelie duidelijk vast dat Jezus de Messias is, die in het Oude Testament werd voorspeld. Ten tweede bewijst het dat Jezus de Zoon van God is, zoals Hij beweert. Ten derde bevestigt het dat Jezus volledig gezag had over alle dingen in de wereld, waaronder de overwinning over het kwaad (Lucas 4:12, 35, 9:38, 11:14), de beheersing van de natuur (Lucas 8:22-25, 9:12-17, 5:4-11), de overwinning over de dood (Lucas 8:41-42, 7:11-15), de genezing van mensen (Lucas 5:12-13, 7:1-10, 4:38-35, 5:18-25, 6:6-10, 18:35-43), de macht om zonden te vergeven (Lucas 5:24, 7:48), de macht om mensen te zegenen (Lucas 6:20-22) en het gezag om mensen eeuwig leven in de hemel te schenken (Lucas 23:43). Jezus overwon door middel van Zijn opstanding op wonderlijke wijze de dood, nadat Hij aan een Romeins kruis werd geslagen. Het Evangelie van Lucas biedt een verslag uit de eerste hand, van de Apostelen en andere getuigen, over de gebeurtenissen in het leven van Christus. Het Evangelie heeft in de afgelopen 2000 jaar zonder twijfel de historische, geografische en archeologische kritiek doorstaan. Natuurlijk kan een samenvatting van het Evangelie van Lucas alleen maar de kernpunten beschrijven. Wij moedigen jou daarom aan om het Evangelie van Lucas in zijn volledigheid te lezen om meer te leren over Jezus Christus en de wonderen die Hij in jouw leven kan verrichten!


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden