Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het Evangelie van Marcus


Het evangelie van Marcus - Een Bijbelse geschiedenis
Het Evangelie van Marcus is één van de vier Evangelieboeken in de Heilige Bijbel en is het tweede boek van het Nieuwe Testament. Marcus (Johannes Marcus was zijn volledige naam) was een metgezel van Simon Petrus, één van de 12 apostelen die Jezus Christus tijdens Zijn openbare bediening op aarde volgden. Petrus was de naam die door Jezus Christus persoonlijk aan Simon werd gegeven (Marcus 3:16). Petrus lag Jezus na aan het hart. Hij was na de kruisiging van Jezus aan het Romeinse kruis één van de grondleggers van de vroege Christelijke kerk. Hoewel het boek door Marcus werd geschreven, zijn de beschreven feiten waarschijnlijk de verslagen van Petrus tijdens zijn jaren met Jezus. De consensus onder schriftgeleerden is dat het boek Marcus tussen 50 en 60 na Christus werd geschreven. De schrijver wordt meerdere malen in het Nieuwe Testament genoemd, eerst in het boek Handelingen, hoofdstukken 12 en 13, vervolgens in Kolossenzen 4:10 en uiteindelijk in 2 Timoteüs 4:11. Het boek van Marcus werd waarschijnlijk in Italië geschreven, misschien zelfs wel in Rome. Het boek heeft 16 hoofdstukken en is het kortste boek van de vier Evangeliën. Maar de details over de gebeurtenissen en wonderen van Jezus in dit boek stemmen overeen met de andere drie Evangelies; Matteüs, Lucas en Johannes.


Het evangelie van Marcus - Overzicht en structuur
Het Evangelie van Marcus is in zeven gedeelten gerangschikt, die het leven en de bediening van Jezus Christus beschrijven. Het eerste hoofdstuk begint met een citaat uit Jesaja, de profeet uit het Oude Testament, en met Johannes de Doper, die de komst van de Messias voorspelt. Dit hoofdstuk gaat ook in op de doop en de beproeving van Jezus. Het begin van het tweede gedeelte van het boek beschrijft hoe Jezus Simon Petrus en zijn broer Andreas oproept om Hem te volgen en samen met de andere tien discipelen deel te hebben aan zijn bediening (Marcus 1:14-20). Jezus begint in het tweede deel van dit boek met het verrichten van wonderen (zie Marcus 1:21). Dit gedeelte staat ook bekend als Zijn Galileïsche bediening en loopt tot aan vers 6:29. Het derde gedeelte verhaalt over de terugtrekking van Jezus en Zijn discipelen uit Galilea en de wonderlijke voeding van vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen (Marcus 6:37-44). Dit hoofdstuk beschrijft ook het wonder van Jezus die over het water loopt (Marcus 6:49), de erkenning van Petrus dat Jezus de Messias is (Marcus 8:29) en de transfiguratie (Marcus 9:2-5). In de laatste passage van dit gedeelte voorspelt Jezus Zijn dood en opstanding (Marcus 9:32). Het vierde gedeelte, dat begint met vers 9:33, beslaat de periode waarin Jezus naar Kafarnaüm gaat en tot Zijn discipelen predikt over wie de grootste is (Marcus 9:36) en over andere onderwerpen. Jezus gaat dan in het vijfde gedeelte, beginnend in hoofdstuk 10, naar Judea. Daar onderwijst Hij over vele onderwerpen, herstelt Hij op het zicht van een blinde man vanwege zijn geloof (Marcus 10:52) en voorspelt nogmaals Zijn dood en opstanding aan Zijn discipelen (Marcus 10:33, 34). Hoofdstukken 11 tot en met 15 beginnen met de triomfantelijke intocht in Jeruzalem op de rug van een ezelsveulen (Marcus 11:1-11:11). In Jeruzalem onderwijst Jezus door vragen te beantwoorden, gelijkenissen te vertellen en waarschuwingen te geven. Het laatste avondmaal wordt in verzen 14:17-26 nogmaals verteld. Jezus wordt vervolgens gearresteerd, berecht en aan het kruis geslagen. Het laatste gedeelte van Marcus geeft details over de opstanding van Jezus Christus uit het graf.


Het evangelie van Marcus - Wat is het belang?
Het Evangelie van Marcus presenteert veel belangrijke feiten en lessen. Ten eerste stelt het boek vast dat Jezus Christus de Messias is die werd voorspeld in het Oude Testament. Ten tweede bewijst het dat Jezus de Zoon van God was, die Hij beweerde te zijn door een zondeloos en perfect leven te leiden. Ten derde beschrijft dit Evangelie de wonderen van Jezus die Zijn gezag over de natuur aantonen (het bedaren van de storm; 4:37-41, het lopen over water; 6:48-51, en het verdorren van de vijgenboom; 11:12-14). Zijn andere wonderen waren onder andere de genezing van een groot aantal mensen, zoals de schoonmoeder van Petrus (1:30-31), de verlamde man (2:3-12), de vrouw met de bloeding (5:25-29) en de doofstomme (7:31-37). Jezus vertoonde ook een bovennatuurlijke macht over de dood door de dochter van Jaïrus uit de dood op te wekken (5:37-39). Het meest belangrijke feit in het Evangelie van Marcus is het bewijs dat Jezus de kracht van de dood overmeesterde: Zijn opstanding uit het graf. Hij bewees dat er geen enkele macht is die Hem kan overwinnen, dat Hij het gezag heeft om de zonden van mensen te vergeven en dat Hij de Enige Zoon van God is. Tenslotte geeft Jezus ons perfecte richtlijnen; Hij vertelt ons hoe wij naar Gods wil kunnen leven, hoe wij kunnen reageren op uitdagende omstandigheden en hoe wij keuzes kunnen maken wat betreft onze toekomst in de eeuwigheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn het geloof in God (Marcus 2:5), het vervangen van angst door vertrouwen (Marcus 4:40), het geloof in de macht van God (Marcus 5:36), het volgen van Christus (Marcus 8:35), het begrijpen van Gods wil (Marcus 9:35) en een opofferende leefstijl (Marcus 10:21). Elk woord dat in dit Evangelie is gesproken en geschreven kan op een praktische manier op het leven worden toegepast. Natuurlijk kan een samenvatting van dit Evangelie de complete tekst niet vervangen. Wij moedigen jou daarom aan om het volledige Evangelie voor jezelf te lezen om meer over Jezus Christus te leren.


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden