Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het Laatste Avondmaal


Het Laatste Avondmaal - Inleiding
Het Laatste Avondmaal is een van een aantal belangrijke gebeurtenissen in het aardse leven van Jezus Christus die in de Bijbel zijn vastgelegd. Het Laatste Avondmaal is een beschrijving van de laatste maaltijd die Jezus Christus ongeveer 2000 jaar geleden met zijn discipelen at, voordat hij werd gearresteerd en aan een Romeins kruis werd gekruisigd. Het Laatste Avondmaal bevat een groot aantal belangrijke principes en blijft een belangrijk onderdeel van Christelijke levens over de hele wereld.


Het Laatste Avondmaal - Het belang
Het Laatste Avondmaal wordt in drie van de vier Evangelieboeken van het Nieuwe Testament beschreven: Matteüs, Marcus en Lucas. Hier volgen enkele van de levensveranderende hoogtepunten, zoals vastgelegd in het Evangelie van Lucas. Ten eerste voorspelt Jezus dat Hij kort na dit maal zal lijden en dat het Zijn laatste maaltijd zal zijn voordat Hij Zijn bediening in de naam van het koninkrijk van God zal afsluiten (Lucas 22:15-16). Ten tweede geeft Jezus Zijn volgelingen enkele symbolische voorstellingen om Zijn lichaam en Zijn bloed, die voor de hele mensheid werden opgeofferd, te kunnen herdenken. "En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’" (Lucas 22:19)

Ten derde geeft Jezus een zeer belangrijk principe voor het Christelijke leven: de grootsten zijn de mensen die anderen dienen, niet de mensen die verwachten gediend te worden (Lucas 22:26). Tenslotte biedt Jezus hoop aan Zijn volgelingen: "Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël." (Lucas 22:29-30)

In de afgelopen twee millennia heeft het Laatste Avondmaal mensen geïnspireerd om met vertrouwen in Jezus Christus te leven door anderen te dienen, in plaats van de wereldse invloeden te volgen die de verwachting wekken dat men zelf door anderen bediend zou moeten worden.


Het Laatste Avondmaal - De geschiedenis van de gebeurtenis
Het Laatste Avondmaal werd op de avond gehouden waarop het Joodse Pesachfeest werd voorbereid. Dit was een bijzonder heilige tijd voor het Joodse volk; het was een herinnering aan de manier waarop God de Joden spaarde van de dodelijke plaag die elk eerstgeboren kind in Egypte trof. Jezus organiseerde deze maaltijd heel bewust. Hij vertelde Zijn discipelen waar deze maaltijd genuttigd moest worden. Zijn twaalf discipelen waren tijdens en na de maaltijd bij Hem. Jezus voorspelde toen dat Petrus Hem drie keer zou ontkennen, nog voordat de haan de volgende ochtend zou kraaien. En dit gebeurde inderdaad. Jezus voorspelde ook dat één discipel, Judas Iskariot, Hem zou verraden, wat eveneens gebeurde. Het Laatste Avondmaal was voor Christus een gelegenheid om nog een laatste keer met Zijn discipelen samen te zijn voor Zijn arrestatie en kruisiging.


Het Laatste Avondmaal - De toepassing
Na het Laatste Avondmaal stond Jezus Christus bereidwillig en gehoorzaam toe dat Hij op gruwelijke wijze aan een houten kruis werd opgeofferd. Hij deed dit om voor onze zonden te betalen, zodat ieder van ons met God verzoend kan worden, iets wat wij nooit op eigen kracht zouden kunnen doen. In ruil hiervoor had Jezus slechts een eenvoudig verzoek: onthoud deze daad die Hij uit liefde voor ons uitvoerde. Jezus Christus hoefde niet voor ons te sterven. Maar Hij deed dit toch, omdat Hij elk leven op aarde waardevol vindt en ooit met ons allemaal in de hemel aan tafel wil schuiven. Door de Bijbel heen, en door de geschiedenis heen, is de waarheid van de boodschap van Christus de volgende: wij kunnen ons in de hemel bij Jezus aansluiten door Zijn offergave te erkennen en Hem in onze levens te aanvaarden. Bovendien kunnen wij door anderen liefdevol te dienen de lessen toepassen, die Jezus tijdens het Laatste Avondmaal onderwees over een leven dat op Hem vertrouwt. Het brood is een symbool voor het lichaam van Christus, waarvan we nooit mogen vergeten dat dit voor ons werd opgegeven. De beker is een voorstelling van het bloed van Christus, waarvan we nooit mogen vergeten dat dit voor ons werd vergoten. Jezus Christus heeft aan alle mensen het geschenk aangeboden van Zijn leven, Zijn dood en Zijn opstanding. Het Laatste Avondmaal herinnert ons aan het offer van Christus, en aan het feit dat wij door in Hem te geloven tot in de eeuwigheid een maaltijd met Hem kunnen delen.


Ben jij er 100% zeker van dat jij naar de Hemel zult gaan?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden