Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Judas verried Jezus

QUESTION: Judas verried Jezus - Hoe gaat het verhaal?

ANSWER:

"Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren" (Marcus 14:10-11).

Deze gelegenheid diende zich aan in de hof van Getsemane (deze bevindt zich op de lagere hellingen van de Olijfberg). Jezus was daar met de discipelen naartoe gegaan om te bidden voor Zijn naderende kruisiging.

Zoals Matteüs 26:47-50 stelt: "Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen."

Toen Judas inzag dat Jezus ter dood werd veroordeeld, was hij zeer berouwvol en bracht hij de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en de oudsten terug. Hij liet hen weten dat hij gezondigd had en dat hij onschuldig bloed had verraden (Matteüs 27:3-4a.)

Zijn ontsteltenis was voor de hogepriesters van weinig betekenis.

"‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’"

De uiteindelijke afloop was dat Judas zelfmoord pleegde.

Het is interessant om op te merken dat de andere discipelen Jezus in de steek lieten toen Hij werd gearresteerd (Matteüs 26:56b). Toen Petrus werd ondervraagd, ontkende hij zelfs krachtig dat Hij Jezus kende.

"Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’ Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter." (Matteüs 26:73-75).

"Daarna baden ze als volgt: ‘U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan.’ Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd." (Handelingen 1:24-26).

Alle discipelen, inclusief Judas Iskariot, werden op de proef gesteld wat betreft hun trouw aan Jezus. Ieder van hen had op dit gebied zijn zwakke momenten, ieder op zijn eigen manier. En toch, op dat punt in het boek Handelingen, waren er elf die zich sterk maakten voor hun geloof in God.

Heb jij af en toe het gevoel dat je niet trouw bent geweest aan God? Of heb je nog niet eens overwogen om Hem een rol te laten spelen in jouw dagelijkse activiteiten? Of erger: heb jij met opzet iets gedaan wat ingaat tegen Zijn wil voor jouw leven? Neem dan geen genoegen met minder dan het beste dat God voor jou in gedachten heeft. Ren via Jezus Christus naar God toe en vraag Hem om een nieuwe kans!

Ongeacht wie er uiteindelijk verantwoordelijk voor zou zijn, het stond vast dat Jezus aan dat kruis zou sterven. Hij deed dat met jou in gedachten.

Leer meer over de passie van Christus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden