Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Misdadigers aan het kruis


Misdadigers aan het kruis - Gods eeuwige plan
De misdadigers aan het kruis laten ons zien dat de dood zichtbaar maakt hoe het met ons hart gesteld is. Merk op wat er is gezegd tijdens de kruisiging van Jezus. Het verloop van die unieke gebeurtenis bevat waarheden voor ons allemaal.

    “Ze kwamen bij de plek die 'Schedelplaats' werd genoemd. Daar kruisigden ze Jezus. Ook de twee misdadigers werden gekruisigd. De één links en de ander rechts van Hem. Jezus zei: "Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!" En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren zouden verdelen. De mensen stonden toe te kijken. Ook de leiders stonden daar. Ze maakten Jezus belachelijk en zeiden: "Andere mensen heeft Hij gered. Laat Hij dan nu Zichzelf redden, als Hij de Messias van God is, de Man die door God is uitgekozen!" Ook de soldaten kwamen Hem belachelijk maken. Ze brachten Hem zure wijn en zeiden: "Als Jij de koning van de Joden bent, red Jezelf dan!" Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond: 'Dit is de koning van de Joden.' Het stond er in het Grieks, het Romeins en het Hebreeuws. Eén van de gekruisigde misdadigers schold Jezus ook uit. Hij zei: "Jij bent toch de Messias? Red dan Jezelf én ons!" Maar de andere zei tegen hem: "Ben jij zelfs niet bang voor God nu je dezelfde straf krijgt als Hij? Het is rechtvaardig dat wíj deze straf krijgen. Het is onze straf voor wat we hebben gedaan. Maar Híj heeft helemaal geen kwaad gedaan." En hij zei tegen Jezus: "Jezus, denk aan mij als U in uw Koninkrijk komt." Jezus zei tegen hem: "Ik zeg je dat je vandaag nog met Mij in het paradijs zal zijn” (Lukas 23:32-43)
Jezus werd door slechte mensen vermoord en stierf naar het eeuwige plan van de almachtige God. Wrede mensen, Joden en niet-Joden, dreven vol plezier de spot met Hem. Jezus vervloekte hen echter niet, maar bad dat ze vergeven zouden worden. Juist daarvoor was Hij gekomen - een offer voor ons allen.


Misdadigers aan het kruis - Verschillende bestemmingen
Op het hoogtepunt van Zijn leven vol ontmoetingen met zondaars, zien we Jezus tussen twee misdadigers. De één sluit zich aan bij de spotters en sterft in zijn zonden. De ander geeft zijn schuld toe, erkent Jezus’ majesteit en zoekt Zijn genade. Een afstandelijke heerser zou een dergelijk verzoek van zo’n verachterlijke onderdaan waarschijnlijk negeren. Maar we zijn allemaal schuldig en Koning Jezus is voor ons allemaal barmhartig. Wij hoeven maar één ding te doen. Net als de berouwvolle misdadiger moeten we onze hoop volledig stellen op de Koning.

    “Jezus antwoordde: "IK BEN dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben… Maar iedereen die de Vader aan Mij geeft, zal naar Mij toe komen. En Ik zal niemand die naar Mij toekomt, wegsturen. Want Ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat Ik Zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft Mij gestuurd. En Hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die Hij Mij heeft gegeven. Hij wil dat Ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn Vader wil dat iedereen die Mij ziet en in Mij gelooft, het eeuwige leven zal hebben. En Ik zal hem op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken” (Johannes 6:35, 37-40).
Net als iemand die alles wat hij heeft weggeeft, zo offerde Jezus Zijn lichaam. Het hoogste wat een mens kan geven. Er is niets waarmee wij zondaars ons verleden kunnen uitwissen. We kunnen uit onszelf niet voldoen aan Gods heilige eisen en zo de hemel binnengaan. Maar als we ons tot Jezus wenden, zal Hij ons nooit wegsturen. We kunnen zeker zijn van het paradijs, omdat Hij alleen ons zo’n cadeau kan aanbieden en Hij alleen deze eenmaal gedane belofte kan houden.
    “Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen. Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft Hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest, en niet omdat we het verdiend hadden. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar ín Jezus Christus. Want in de wereld die nog komt wil Hij laten zien hoe geweldig goed Hij voor ons is: Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen” (Efeziërs 2:1-9).
Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden