Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De Passieweek


De Passieweek - Wat is dat?
De Passieweek (ook wel "Heilige Week" genoemd) vindt plaats van Palmzondag tot aan de opstanding (de daarop volgende zondag). Waarom deze week de "Passieweek" wordt genoemd? Deze naam is een aanduiding van de passie waarmee Jezus bereidwillig naar het kruis ging. Hij deed dit om de prijs voor jouw zonden te betalen; de zonden van al Zijn mensen. Lees de volgende hoofdstukken om de Bijbelse verslagen over de Passieweek te bestuderen: Matteüs 21-27, Marcus 11-15, Lucas 19-23 en Johannes 12-19.


De Passieweek - De belangrijkste gebeurtenissen

 • Palmzondag staat ook bekend als Passiezondag, omdat deze het begin is van de Passieweek en Jezus' laatste beklemmende tocht naar het kruis. De discipelen gingen op pad zoals Jezus hen had opgedragen. Zij brachten de ezelin en haar ezelsveulen. Zij legden hun mantels op het dier, waarna Jezus op de ezelin plaatsnam. Een groot aantal mensen spreidde mantels uit op de weg, terwijl anderen takken van de bomen sneden en deze op de weg legden. De menigte die voor Jezus uitging en die Hem volgde, riep: "Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!"’ (Matteüs 21:6-9). Palmzondag dient als een voorbereiding van het menselijke hart op het lijden van Zijn passie en de vreugde van Zijn opstanding.

 • Heilige Maandag - Na Zijn aankomst in Jeruzalem bracht Jezus de nacht door in Bethanië, het dorp aan de voet van de Olijfberg (Matteüs 21:17). Toen Jezus op maandag naar Jeruzalem terugkeerde, zag Hij een vijgenboom die bladeren had voortgebracht vóórdat de tijd daarvoor was aangebroken. Hij verwachtte vijgen aan de boom te vinden, maar de boom droeg geen vruchten. Jezus vervloekte de vijgenboom en een dag later was de boom helemaal verdord. Een andere gebeurtenis op de Heilige Maandag is de reiniging van de Tempel. De profeten hadden al voorspeld dat Jezus een symbolisch oordeel zou uitspreken over de oneerbiedigheid ten opzichte van het gebedshuis van de Heer (Jesaja 56:7; Jeremia 7:11).

 • Heilige Dinsdag - Op Heilige Dinsdag escaleerden de samenzweringen tegen Jezus. Israëls geestelijke leiders hadden slechts één doel: Jezus van Nazaret uit de weg ruimen. Als dit betekende dat men moest samenwerken met oude vijanden, dan was dat in hun ogen gerechtvaardigd. En zo ontstond er een samenwerking tussen de Farizeeën, die zich verzetten tegen Rome en de Romeinse inmenging in de Joodse leefstijl, en de Herodianen, de aanhangers van Herodes de Grote. Zelfs de Sadduceeën, religieuze progressieven die de opstanding en het bestaan van engelen en geesten ontkenden, probeerden Jezus in diskrediet te brengen. Jezus waarschuwde de discipelen en de menigte tegen de hypocrisie en het ongeloof van de geestelijke leiders van het volk. Jezus sprak zelfs zeven oordelen (smarten of weeën) uit over de valse godsdienst die God zo afstotelijk vindt (Matteüs 23:13-33).

 • Heilige Woensdag - Op de woensdag herdenken Christenen de dag waarop Judas Iscariot met het Sanhedrin samenspande om Jezus te verraden.

 • Witte Donderdag - Op Witte Donderdag herdenken gelovigen het laatste maal dat Jezus Christus met Zijn discipelen had, vlak voordat Hij werd gearresteerd en gekruisigd. Dit wordt vaak het Laatste Avondmaal genoemd. Eerst voorspelde Jezus wat er de volgende dag zou gebeuren. Vervolgens gaf Jezus Zijn volgelingen enkele symbolische voorstellingen om Zijn lichaam en Zijn bloed, dat voor de hele mensheid werd vergoten, te gedenken. "En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.'" (Lucas 22:19). Tenslotte gaf Hij een heel belangrijk principe voor het Christelijke leven: de belangrijkste mensen zijn de mensen die anderen dienen, niet de mensen die verwachten bediend te worden (Lucas 22:26).

  Gebed in de hof van Getsemane - Daarna ging Jezus naar de hof van Getsemane om te bidden, in afwachting van Zijn naderende kruisiging. Hier werd Jezus door Judas verraden en hier werd Hij gearresteerd, waarna Hij voor verschillende schijnprocessen moest verschijnen; voor de hogepriesters, Pontius Pilatus en Herodes (Lucas 22:54-23:25).

  Jezus moest voor zes verschillende tribunalen verschijnen. Drie van deze processen waren voor de Joodse leiders en drie voor de Romeinen (Johannes 18:12-14, Marcus 14:53-65, Marcus 15:1-5, Lucas 23:6-12, Marcus 15:6-15). Jezus had pijnlijke geselingen, afranselingen en bespottingen te verduren (Marcus 15:16-20). Pilatus probeerde een compromis te sluiten met de geestelijke leiders door Jezus te laten geselen, maar dit stelde hen niet tevreden. Daarom werd Jezus door Pilatus overhandigd om gekruisigd te worden (Marcus 15:6-15). Jezus werd door de soldaten bespot; zij kleedden Hem in een paars gewaad en zetten een doornen kroon op Zijn hoofd (Johannes 19:1-3).

 • Goede vrijdagJezus werd gekruisigd op Golgota, "de plaats van de schedel" (Marcus 15:22). De hemel werd drie uur lang verduisterd (Marcus 15:33). Jezus riep uit: "Vader! In Uw handen leg ik mijn geest!" en Hij stierf (Lucas 23:46). De apostel Petrus schreef in 1 Petrus 1:18-19: "U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus." Het bloed van Jezus Christus is ongetwijfeld het kostbaarste en het dierbaarste dat God ons ooit heeft gegeven.

 • Heilige Zaterdag - Op de zaterdag van de Passieweek herdenken we de tijdsperiode die Jezus in het graf doorbracht. "Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten" (Matteüs 27:66). De Passieweek wordt afgesloten met de opstanding van Jezus, een feest en een overwinning! "Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen..." (1 Korintiërs 15:5-7).


De Passieweek - Wat betekent die voor ons?
De Passieweek is een week waarin wij de gebeurtenissen in het leven van Jezus herdenken, van Palmzondag tot aan Zijn opstanding. We zien de passie van Jezus' leven en de passie van Zijn dood. Wij kunnen in Jezus' passie delen door Hem te aanbidden en Zijn Evangelie bekend te maken.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden