Clicky

Чудесата на Исус

Чудесата на Исус

 - Препратки към Писанието
Вие сте тук: Исус Христос >> Чудесата на Исус 2
(Прочетете Чудесата на Исус Част 1 Първо)

Чудесата на Исус: Списъка

 • Превръщане на вода във вино (Йоан 2:1-11)
 • Изцеление на сина на благородника (Йоан 4:46-54)
 • Освобождаване на човека в синагогата от демонични духове (Марк 1:21-28; Лука 4:31-37)
 • Изцеление на тъщата на Петър (Марк 1:29-31; Лука 4:38-39; Матей 8:14-15)
 • Първата от две мрежи с риба и призоваване на първите Му ученици (Лука 5:1-11)
 • Изчистване прокажен (Марк 1:40-45; Матей 8:1-4)
 • Изцеление паралитик (Марк 2:1-12; Матей 9:2-8; Лука 5:17-26)
 • Изцеление на човека при Витесда (Йоан 5:1-15)
 • Изцеление на човека с изсъхналата ръка (Лука 6:6-11; Матей 12:9-13; Марк 3:1-5)
 • Изцеление на слугата на стотника (Лука 7: 1-10; Матей 8:5-13)
 • Възкресяване на сина на вдовицата (Лука 7:11-16)
 • Изгонване един ням и сляп дух (Лука 11:14-26; Матей 12:22-32; Марк 3:22-30)
 • Успокояване на буря (Марк 4:35-41; Матей 8:18-27; Лука 8:22-25)
 • Изцеление човек, обладан от демони в Гадаринската земя (Марк 5:1-20; Матей 8:28; Лука 08:26)
 • Изцеление жена с кръвотечение (Марко 5:25-34; Матей 9:18-26; Лука 8:40-56)
 • Възкресяване на дъщерята на Яир (Марк 5:21-43)
 • Изцеление на двама слепи (Матей 9:27-31)
 • Изгонване на дух (Матей 9:32-34)
 • Нахранване на 5000 с пет хляба и две риби (Йоан 6:1-14; Матей 14:13-21; Марк 6:32-44; Лука 9:10-17)
 • Ходене по вода (Матей 14:22-33; Йоан 6:15-21; Марк 6:45-52)
 • Избавяне на дъщерята на сирофиникиянката (Матей 15:21-28)
 • Изцеление един глух и ням човек (Марк 7:31-37)
 • Нахранване на други повече от 4000 (Марк 8:1-10; Матей 15:32)
 • Изцеление на слепец от Витсаида (Марк 8:22-26)
 • Изгонване на демони от едно лудо момче (Марк 9:14-29; Матей 17:14-21; Лука 9:37-42)
 • Изваждане на монета от устата на рибата (Матей 17:24-27)
 • Изцеление един сляпороден човек (Йоан 9:1-41)
 • Изцеление една жена с 18-годишен недъг (Лука 13:10-17)
 • Изцеление човек с воднянка (или оток) (Лука 14:1-6)
 • Възкресяване на Лазар (Йоан 11:1-46)
 • Изчистване на десет прокажени (Лука 17:11-19)
 • Изцеление на слепия Вартимей (Марк 10:46-52)
 • Проклинане на смоковницата (Марк 11:12-26)
 • Изцеление на ухото на Малх (Лука 22:49-51)
 • Втората мрежа с риба (Йоан 21:1-12)

Прочетете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Притчите на Исус
Възкресението на Христос
Възкресението на Исус
Исус Христос
Разпъването на Исус
Второто идване на Христос
Разпъването на Исус Христос
Чудесата на Исус
Исус се молеше
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Чудесата на Исус to My Google!
Add Чудесата на Исус to My Yahoo!
XML Feed: Чудесата на Исус
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.