Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Goede Vrijdag


Goede Vrijdag - Wat is dat?
Goede Vrijdag wordt gevierd op de vrijdag voorafgaand aan Paaszondag (ook wel de "dag van de opstanding" genoemd). Het is een dag waarop mensen de dood van Jezus aan het kruis herdenken. Veel mensen, vooral Christenen, vieren deze dag door een eredienst bij te wonen waarin de Bijbelse verslagen over de dood van Jezus aan het kruis worden gelezen (lees Lucas 19).


Goede Vrijdag - Wat gebeurde er op Goede Vrijdag?
Hoewel de naam "Goede Vrijdag" niet in de Bijbel wordt genoemd, kunnen we wel de gebeurtenissen bestuderen die plaatsvonden op de dag waarop Jezus werd gekruisigd. Nadat Jezus in de hof van Getsemane werd gearresteerd, werd Hij meerdere malen door verschillende autoriteiten verhoord. Eerst door de hogepriesters, vervolgens door Pontius Pilatus en Herodes (Lucas 22:54-23:25). Drie van deze verhoren werden uitgevoerd door Joodse leiders en drie door de Romeinen (Johannes 18:12-14, Marcus 14:53-65, Marcus 15:1-5, Lucas 23:6-12, Marcus 15:6-15). Dit zijn de gebeurtenissen die uitmondden in Goede Vrijdag.

Pilatus probeerde een compromis te sluiten met de geestelijke leiders door Jezus te laten geselen, maar zijn beslissing kon hen niet tevreden stellen. Daarom handigde Pilatus Jezus over om gekruisigd te worden (Marcus 15:6-15). Jezus werd bespot door de soldaten die Hem in een paars gewaad hulden en een doornen kroon op Zijn hoofd zetten (Johannes 19:1-3). De geschreven aanklacht luidde: "Jezus van Nazaret, Koning der Joden". Jezus werd toen gedwongen om, met de hulp van Simon van Cyrene, het kruis naar Zijn sterfplaats te dragen. Op Golgotha werd Jezus samen met twee criminelen gekruisigd (Johannes 19:17-22).

Later op de dag, zo lezen we in de Bijbel, vroeg Jozef van Arimathea om het lichaam van Jezus. Hij kreeg Pilatus' toestemming. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een schoon linnen doek en legde het in zijn eigen, nieuwe graftombe. Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf.


Goede Vrijdag - Was het vrijdag?
De Bijbel vertelt ons niet op welke dag van de week Jezus werd gekruisigd. De meeste schriftgeleerden geloven dat dit op woensdag of op vrijdag gebeurde. Er zijn anderen die van mening zijn dat de kruisiging op donderdag plaatsvond.1 In Matteüs 12:40 zei Jezus: "Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven."

  • Vrijdag - We weten dat Jezus Zich drie dagen lang in het graf bevond. Maar als Jezus op vrijdag werd gekruisigd, hoe kunnen er dan op zondag al drie dagen verstreken zijn? Voorstanders van deze "vrijdagtheorie" zeggen dat in de Joodse gedachte ook een dagdeel werd beschouwd als een volledige dag. Als Jezus dus een gedeelte van de vrijdag, de hele zaterdag en een gedeelte van de zondag in het graf was, dan zou dat als drie dagen beschouwd worden. Marcus 15:42-43 stelt dat Jezus op de dag vóór de Sabbat werd gekruisigd. Als de vermelde Sabbat de wekelijkse Sabbat was, dan wijst dat inderdaad op een kruisiging op de vrijdag.

  • Donderdag - Voorstanders van de donderdag zijn van mening dat het aantal gebeurtenissen na de kruisiging onmogelijk in zo'n kort tijdsbestek zou kunnen plaatsvinden. Door een extra dag toe te voegen, wordt dit probleem opgelost.

  • Woensdag - Dit standpunt is gebaseerd op de mogelijkheid dat er twee Sabbats in één week plaatsvonden. De eerste Sabbat is dan de dag na de kruisiging (Marcus 15:42), het Pesachfeest. De tweede Sabbat was dan de wekelijkse Sabbat. De vrouwen zouden dan gewacht hebben tot na de Sabbat op donderdag voordat zij (op vrijdag dus) hun specerijen kochten. Vervolgens rustten zij op de zaterdag (Sabbat) en gingen zij op zondagochtend met hun specerijen naar het graf. Dit is een letterlijke interpretatie van de drie dagen en drie nachten zoals vermeld in Matteüs 12:40.
Maar het maakt niet uit op welke dag Jezus werd gekruisigd. We weten dat Hij stierf en weer uit het graf opstond! Omdat de dag niet expliciet in de Bijbel wordt vermeld, kunnen we aannemen dat dit eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is.


Goede Vrijdag - Waarom is deze dag "goed"?
Is Goede Vrijdag werkelijk "goed"? Het lijkt misschien vreemd dat mensen de dag waarop Jezus stierf als een "goede dag" vieren. Het mag duidelijk zijn dat de lijdensweg van Jezus op Goede Vrijdag helemaal niet goed was. Hij werd met een zweep geslagen, afgeranseld, bespot en op een uitzonderlijk gewelddadige wijze om het leven gebracht. Hoe kan dat goed zijn?

De gevolgen van Jezus' dood zijn heel goed! Dit wordt uitgelegd in Romeinen 5:8: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." En dit wordt opnieuw duidelijk gemaakt in 1 Petrus 3:18: "Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt."

Zie jij Goede Vrijdag als een goede dag? Heeft Jezus jouw zonden weggewassen en jou vergeven? Zul jij de eeuwigheid met Hem doorbrengen?


Leer meer!

1 Voor gedetailleerder informatie, bezoek alsjeblieft: www.gotquestions.org/Nederlands/Jezus-vrijdag-zondag.htmlWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden