Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Jezus is God


Jezus is God – Wat zegt de Bijbel over de Goddelijkheid van Jezus?
Zegt de Bijbel, de oudste en historisch gezien de meest betrouwbare bron, feitelijk dat Jezus God is? Wat vertelt Gods Woord ons over Jezus en Zijn identiteit?

Laten we eens kort enkele van de vele passages in de Schrift bekijken die deze vraag duidelijk en consequent beantwoorden. We zullen beginnen met een sprong naar het verleden: het boek Jesaja uit het Oude Testament werd meer dan 700 jaar vóór het leven van Christus geschreven.


Jezus is God – Profetieën

 • De Goddelijke Messias werd in het Oude Testament voorspeld
  Jesaja 7:14: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen."

  “Immanuël” betekent letterlijk: “God met ons”. Zie ook Matteüs 1:23; Jezus was “God met ons”.

 • Deze Messias zou als een mensenzoon geboren worden, maar een hogere natuur bezitten
  Jesaja 9:6: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst."

  Dit was een radicale uitspraak uit de mond van een monotheïstische Joodse profeet, vooral toen hij een mens "Goddelijke held" noemde. Maar dit was een uitspraak die God eeuwen later in Christus vervulde.

 • Enkele honderden jaren later, maar nog steeds een half millennium vóór Jezus de aarde bewandelde, werden er nog meer voorspellingen gedaan over de Goddelijke aard van de Messias
  Daniël 7:13-14: “Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon... Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.”

  "Mensenzoon" was de belangrijkste titel die Jezus voor Zichzelf gebruikte. De bovenstaande passage toont aan dat deze titel een duidelijke en sterke aanspraak op Goddelijkheid inhield. En in Marcus, de oudste van de vier Evangelies, paste Hij eveneens de onmiskenbare zinsnede "op de wolken van de hemel" op zichzelf toe (Marcus 14:62). Zijn toehoorders begrepen wat Hij hiermee wilde zeggen, weigerden dit te geloven en voegden deze uitspraak toe aan hun lijst van redenen om Hem te doden.


Jezus is God – De beginperiode van Zijn bediening

 • Jezus werd als baby door de wijzen vereerd
  Matteüs 2:11: “Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.”

  Naast het feit dat de Magiërs naar de locatie werden geleid waar Jezus werd geboren, waren ze klaarblijkelijk door God op de hoogte gesteld van de Goddelijke identiteit van Jezus. Zij reageerden hier dus op een gepaste manier op door Hem te aanbidden.

 • Jezus aanvaardde de aanbidding door Zijn discipelen
  Matteüs 14:32-33: “Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ ”

  In een Joodse cultuur kon alleen de ene ware God worden aanbeden; hun handelingen laten zien dat zij Jezus als God erkenden. Jezus corrigeerde hen niet en zei ook niet: "Weten jullie niet dat ik slechts een sterfelijk profeet ben? Stop met jullie aanbidding van mij!” In plaats daarvan aanvaardde Hij hun aanbidding, omdat Hij wist dat Hij werkelijk God in een menselijk lichaam was.

 • De beweringen van Jezus over Zichzelf
  Johannes 8:58-59: "‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.”

  Dit is een krachtige dubbele bewering van Jezus. Ten eerste beweerde Hij dat Hij al vóór Zijn menselijke geboorte bestond en feitelijk (als God) levend die in Exodus 3:14 voor Jehova God werd gebruikt. Zijn toehoorders begrepen dit weer en raapten stenen op om Hem te doden!

 • Een andere bewering van Jezus over Zijn Goddelijkheid
  Johannes 10:30-33: “‘En de Vader en ik zijn één.’ Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen, zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’ ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’”

  Het zou niet duidelijker gezegd kunnen worden: de hoog opgeleide toehoorders van Jezus begrepen de aanspraak die Hij maakte op Goddelijkheid. Zij hadden slechts twee mogelijke reacties: zichzelf nederig opstellen en voor Hem neerbuigen, zoals de Magiërs en de discipelen eerder hadden gedaan, of Zijn bewering afwijzen en Hem veroordelen als een godslasteraar. Jammer genoeg kozen zij voor de laatste optie. Maar merk op dat Jezus geen discussie met hen aanging over hun beschuldiging, omdat deze niet nauwkeurig zou zijn. Hij beweerde werkelijk God te zijn!

 • De reactie van Tomas op de opgestane Jezus
  Johannes 20:27-29: “En daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’"

  Deze discipel realiseerde zich, door de opstanding van Jezus, wie Jezus werkelijk was. Nederig aanbad hij Hem en verkondigde hij Zijn ware identiteit: "Mijn Heer, mijn God!" Jezus aanvaardde deze uitspraak niet alleen, Hij zegende ook al zijn discipelen. En Hij zegent alle mensen in onze tijd die tot dezelfde conclusie zijn gekomen en Hem nederig aanbidden.


Read Jezus is God Page 2 Now!

Met dank aan Mark MittelbergWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden