Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De Opstanding en het Leven


De opstanding - Het doel en de belofte
“Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’” (Johannes 11:25). De opstanding van Christus werd al honderden jaren voor Zijn wonderlijke geboorte voorspeld. Hij voorspelde ook Zelf deze gebeurtenis tegenover Zijn discipelen (hoewel zij dit in het begin niet begrepen). Hij is de Opstanding en honderden mensen waren hiervan getuigen.

De Zoon van God werd in onze plaats opgeofferd als betaling voor onze zonden. Toen Jezus dit aan de mensen van Zijn tijd onderwees, zagen velen dit als ketterij. Daarom eisten zij dat Hij door middel van een kruisiging ter dood zou worden gebracht. Kruisiging was een veel gebruikte straf voor wetsovertreders. In plaats van zich te verdedigen tegenover zijn aanklagers, zweeg Jezus. Waarom? Het was het Goddelijke plan van de Vader God, sinds het begin der tijden, dat dit zou plaatsvinden, zodat wij vergeving en leven zouden hebben. Het was Zijn doel.

De opstanding van Jezus Christus is een geschenk van God en de vervulling van Zijn belofte. Het is het fundament van het Christendom. Sinds de ongehoorzaamheid van Adam in de hof van Eden is de hele mensheid geboren met een zondige natuur. De Heer vertelt ons dat er een prijs betaald moet worden voor zonden: die prijs is de dood. “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 6:23)

Een leven zonder Christus kan alleen maar een eeuwige dood bieden, maar de aanvaarding van Jezus als onze opgestane Redder geeft ons eeuwig leven. Omdat een eeuwige dood niet is wat God voor ons in gedachten heeft, heeft Hij ons een manier aangeboden om met Hem verzoend te worden. Dit gebeurde door middel van de kruisiging van Zijn Zoon, Jezus, en Zijn opstanding.


De opstanding - De beloningen van het geloof
Via de opstanding heeft God ons het volgende gegeven:

Een nieuw leven

  • Romeinen 6:2-3 - De macht van de zonde is gebroken.
  • Romeinen 6:4 - Onze natuur die van de zonde houdt is begraven.
  • Romeinen 6:6 - De zonde kan ons niet langer beheersen en gevangen houden.
Een nieuwe natuur
  • Romeinen 6:5 - We kunnen nu door de opstanding het Leven met Christus delen.
  • Romeinen 6:11 - Onze oude zondige aard is dood en we hebben een nieuw, veranderd leven in God.
Een nieuwe vrijheid
  • Romeinen 6:13 - We zijn niet langer geketend door de zonde en we kunnen onszelf vrij aan God overgeven.
  • Romeinen 6:16 - Het staat ons vrij om onze Meester te kiezen: God of Satan - onze enige twee keuzes.
Door te geloven dat Gods Woord waar is, kunnen we Romeinen 8:16-17 aanvaarden: “De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister”. Door de opstanding van Christus is het mogelijk om samen met Hem erfgenamen te worden. Wat een ontzagwekkend geschenk! Dit betekent dat ook wij de eeuwige dood kunnen verslaan en weer kunnen opstaan met een nieuw leven en een nieuw geestelijk lichaam wanneer ons lichaam sterft. Ben jij dankbaar dat al deze dingen door de opstanding van Jezus Christus voor jou beschikbaar zijn? Als dat zo is, laat het Hem dan weten en aanvaard Zijn gratis geschenk.


De opstanding - Voor jou. Gisteren, vandaag en voor altijd
Charles Spurgeon schreef het volgende over de opstanding: "De Heer Jezus heeft als plaatsvervanger van de gelovige geleden. Elke gelovige die behouden is, is gestorven in Christus, die hem vertegenwoordigde. De gelovige is in Christus opgestaan, door de eeuwige eenheid die bestaat tussen de heilige en zijn Redder. Daarom zal de gelovige doorgaan met leven, want de Heer zei: "want ik leef en ook jullie zullen leven"... O luisteraar, als je niet in Christus bent, dan heb je niets. Buiten Christus bevind jij je in de wildernis; met Hem ben je in het paradijs. In Christus hebben gelovigen alle schatten der wijsheid en kennis, en genade, en macht, en liefde. Alle dingen zijn van jou, als je van Christus bent. Uit onze vereniging met Christus volgt onze heiliging: we kunnen de zonde niet meer volgen, want Christus volgt de zonde niet. Hij stierf eenmalig voor de zonde en sindsdien zijn wij dood voor de zonde. Hij stond weer op door de heerlijkheid van de Vader en wij zijn met Hem opgestaan in rechtschapenheid, aanvaarding en vreugde."

“Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding” (Romeinen 6:5). We moeten allemaal een individuele keuze maken om God op te zoeken en Hem te vinden; om gevuld te worden met Zijn vrede, vreugde en een bewustzijn van wie Hij is, wie wij zijn en wat het betekent om Zijn kind te zijn.

"Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen..." (Deuteronomium 30:19).

Wij bidden dat jij waarachtig zult zoeken en zult vinden, dat jij werkelijk leven zult kiezen in plaats van dood, en dat jouw bijzondere eeuwigheid zal beginnen op het moment dat jij je realiseert dat de opstanding en het daaropvolgende leven niet alleen een historisch feit is, maar ook een belofte voor jou is. Voor vandaag en voor de eeuwigheid.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden