Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De geboorteplaats van Jezus

QUESTION: Was de geboorteplaats van Jezus belangrijk?

ANSWER:

De geboorteplaats van Jezus is de vervulling van slechts één van de vele profetieën over de komst van de Messias die tijdens de eerste komst van de Heer Jezus Christus werden vervuld. We kunnen de profetie over de geboorteplaats van Jezus vinden in het boek van Micha. "Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer" (Micha 5:2). De vervulling van deze profetie staat in het evangelie van Lucas. "In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad." (Lucas 2:1-7)

Daarom is Betlehem de geboorteplaats van Jezus. Het woord Betlehem betekent "broodhuis". De stad kijkt uit over de belangrijkste weg naar Hebron en Egypte en bestaat tegenwoordig nog steeds.

Een ander belangrijk detail over de geboorteplaats van Jezus is het zeer interessante feit dat koning David ook in Betlehem werd geboren (1 Samuël 16:1). Daarom wordt Betlehem ook wel de "stad van David" genoemd. Jezus' aardse moeder en haar echtgenoot waren nakomelingen van de koninklijke familie van David. Daarom keerden zij naar deze stad terug om in de volkstelling te worden geteld. En natuurlijk werd Jezus geboren "toen de volheid van de tijd gekomen was" (Galaten 4:4). Is het geen bewijs voor de wonderbaarlijk oppermacht en de volledigheid van Gods plan dat de Heer Jezus Christus - de geprofeteerde nakomeling van koning David, die de de troon van David zou bestijgen - geboren werd in dezelfde stad als David zelf? Daarom kan de profetie van Micha over de geboorteplaats van Jezus, de Messias, worden toegepast op David, die koning van Israël werd, en daarna op Jezus Christus, de "zoon van David" (Lucas 20:41-44).

In Jesaja 9:5-6 lezen we: "Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten."

Leer meer over de oorsprong van Kerstmis!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden