Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het werk aan het kruis


Het werk aan het kruis - Een nieuwe betekenis
Loop door de poorten van Jeruzalem, kijk op naar Golgotha en zie het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Gedenk de dag waarop onze Redder, die Zijn eigen kruis droeg, aan dat kruis op die heuvel stierf voor de zonden van de mensheid. Zie het kruis dat ernaast staat met daarop het lichaam van de dief, die in zijn laatste minuten erkende dat Jezus Heer is en uitriep: "Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt." (Lucas 23:42)

Zelfs toen Jezus te lijden had onder de pijn en de doodsangst van de kruisiging, dacht Hij eerst aan anderen. Hij verzekerde deze man: "Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn." (Lucas 23:43)

Het kruis herinnert ons eraan dat God de wereld zo lief heeft dat hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Het kruis was in de oudheid al een symbool met esthetische en godsdienstige waarde. Het kruis is terug te vinden in de kunst van een groot aantal oude culturen. In de tijd van Jezus was het kruis een pijnlijke en lugubere executievorm. Jezus gaf dit oeroude symbool een nieuwe betekenis in Zijn werk aan het kruis.


Het werk aan het kruis - Voor eens en altijd
Jezus gaf ons het ultieme voorbeeld van zelfopoffering in Zijn werk aan het kruis, dat voor eens en altijd voldoende was. Na Zijn jarenlange bediening te hebben voltooid, Zijn discipelen te hebben geleid en ons een voorbeeld te hebben gegeven van een leven dat de Vader behaagt, gaf Jezus bereidwillig Zijn leven om de schuld te betalen die wij niet zouden kunnen betalen: onze zondenschuld. Hij stierf voor de hele mensheid. Wij hebben nu allemaal een individuele keuze om Zijn geschenk te aanvaarden of af te wijzen.

Jezus voltooide Zijn werk en zei: "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen" (Lucas 23:34). Jezus was zelf zondeloos (2 Korintiërs 5:21); Hij nam de zonden van de wereld op Zijn schouders en stond toe dat Hij aan een kruis werd opgehangen. Zijn bloed werd de hoogst mogelijke offergave. De Bijbel beschrijft Jezus als "een lam zonder smet of gebrek" (1 Petrus 1:19). Zijn offergave voorzag in de kwijtschelding van onze zonden. De zondige mens werd vrijgekocht (rechtschapen gemaakt) en verzoend met zijn Schepper God.

Toen deze eenmalige liefdesdaad van God werd voltooid, stelde de Heer God een Nieuw Verbond in (Hebreeën 10:16-17) met Zijn kinderen. Het doek van de tempel, dat de mens van God had afgescheiden, was nu doormidden gescheurd; dankzij het bloed van Jezus mogen wij het Heiligdom binnentreden (Hebreeën 10:19-23).


Het werk aan het kruis - Wordt vervolgd
Het werk aan het kruis heeft nog steeds een vervolg:

 • Jezus leeft en zit aan de rechterhand van God, de Vader, en Hij is daar onze middelaar (Hebreeën 1:3; 12:2, Romeinen 8:34). Aan het einde van de dag waarop Jezus geëxecuteerd werd, werd Zijn gebroken lichaam van het kruis gehaald en in een geleend graf gelegd. De toegang werd afgesloten met een steen en het graf van onze Heer werd verzegeld. Toen zij terugkeerden om de begrafenis te voltooien, was Hij uit de dood opgestaan. Veertig dagen lang voltooide Hij Zijn werk hier op aarde, waarna Hij in de hemel werd opgenomen Handelingen 1:1-11).

 • Jezus zei: "Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij... Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:1, 3, 6)

 • Jezus' gratis geschenk van verlossing is voor de hele mensheid beschikbaar. God is trouw en rechtvaardig en zal onze zonden vergeven en ons van alle kwaad reinigen. (1 Johannes 1:9)

 • De zondige mens wordt een "nieuwe schepping" in Christus (2 Korintiërs 5:17).

 • Jezus ademde over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest" (Johannes 20:22). "Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik (Jezus) tegen jullie gezegd heb." (Johannes 14:26)

 • Jezus roept ons en geeft ons kracht om Hem te volgen, zodat wij het gebod kunnen uitvoeren om Zijn evangelie aan de hele wereld te verkondigen (Handelingen 1:8).

 • De dood heeft geen greep op de mensen die Jezus als hun Heer en Redder hebben ontvangen. Wanneer de aardse lichamen van Gods kinderen sterven, dan zullen zij bij de Vader zijn en voor eeuwig in het Huis van de Heer vertoeven (Psalm 23:6).
Als wij ervoor kiezen om het gratis geschenk van Gods redding te aanvaarden en werkelijk geloven:
 • dat wij zondaars zijn en afgezonderd zijn van God (Romeinen 3:23). De straf voor die zonde is de dood (Romeinen 6:23). Vanwege onze zonden kunnen wij Gods liefde niet kennen en ervaren en zijn wij geestelijk van Hem afgezonderd.
 • dat God, om ons probleem te verhelpen, Zijn enige Zoon heeft gezonden om in onze plaats te sterven; om de straf voor onze zonden op Zich te nemen (Romeinen 5:8). Na Zijn dood stond Jezus weer op uit de dood (1 Korintiërs 15:3-6).
 • dat Jezus onze enige weg naar God is. Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6).
 • dan kunnen wij Gods geschenk in geloof ontvangen (Efeziërs 2:8-9), een wedergeboorte ervaren (Johannes 3:1-8),
 • en tot in eeuwigheid met de Vader samen zijn (Johannes 11:25-26).
Het werk van het kruis gaat door: het verandert mij, het verandert jou. Het verandert de wereld, mens na mens.


Leer meer over verlossing!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden