Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De dood van Jezus


De dood van Jezus - Is Jezus werkelijk gestorven zoals de Bijbel beweert?
Ja, de Bijbelse beschrijving van de dood van Jezus is nauwkeurig. God geeft mensen vaak de buitengewone eer om de martelaarsdood te sterven voor hun geloof. Maar Jezus is veel meer dan een typische martelaar. Hij werd niet slechts gedood omdat Hij de waarheid onderwees; de dood was het doel van Zijn leven. De Bijbel is hier heel duidelijk over. Jezus zei over Zichzelf:

  “Jullie weten dat de mensen die over de volken regeren, heersen over de mensen. De mensen in de regeringen gebruiken hun macht. Maar zo moet het bij jullie niet zijn. Als je geëerd wil worden, dien dan de anderen. En als je de belangrijkste wil zijn, doe dan slavenwerk voor de anderen. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om Zich te láten dienen, maar om Zélf te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven voor de mensen. Zijn leven zal het losgeld zijn waarmee Hij heel veel mensen vrijkoopt” (Matteüs 20:25-28).
En vlak voor Zijn dood, zei Hij ook:
  “Luister goed! Ik zeg jullie: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij gewoon één enkele graankorrel. Maar als de korrel in de aarde sterft, levert dat een grote oogst op. Iemand die aan zijn leven vasthoudt, raakt het kwijt. Maar als hij niet geeft om zijn leven in deze wereld, zal hij het eeuwige leven krijgen. Als iemand Mij wil dienen, moet hij Mij volgen. En waar Ik ben, zal ook hij zijn als mijn dienaar. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem prijzen. Ik ben bang en ongerust. Ik weet niet wat Ik moet zeggen. Moet Ik zeggen: 'Vader, red Mij van wat er nu gaat gebeuren'? Maar Ik ben juist gekomen om door te maken wat er nu gebeuren gaat. Vader, laat uw macht zien!” (Johannes 12:24-27).
De grote profeet Jesaja schreef honderden jaren vóór Jezus’ tijd op aarde de volgende, door God ingegeven profetie over de Messias, Jezus, die zou komen:
  “Mijn dienaar zal wijs zijn. En Hij zal eer, heel veel eer ontvangen. Eerst waren de mensen geschokt over wat er met Hem gebeurde. Hij werd erger mishandeld dan alle andere mensen. Hij zag er nog amper menselijk uit. Maar Hij zal vele volken stomverbaasd doen staan. Koningen zullen niets meer weten te zeggen. Want ze zullen iets zien en horen waar ze nog nooit eerder over hebben gehoord. Ze zullen het horen en het begrijpen.

  [Jesaja zegt:] Wie gelooft wat ik heb gezegd? Wie heeft werkelijk begrepen hoe machtig de Heer is? Zijn dienaar groeide bij Hem op als een buigzaam jong takje, als een wortel uit kurkdroge grond. Hij zag er niet bijzonder uit, zodat we iets van Hem verwacht zouden hebben. Als we naar Hem keken, zagen we niets bijzonders. Niemand wilde iets met Hem te maken hebben. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Hij kende pijn en verdriet en ziekte. De mensen draaiden hun hoofd weg als ze Hem zagen. We hebben geen enkel respect voor Hem gehad.

  Wij dachten dat Hem dat allemaal overkwam omdat Hij door God werd gestraft! Maar Hij heeft ónze ziekten op zich genomen en ónze pijn weggedragen. Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. We dwaalden allemaal rond als schapen [die geen herder hebben]. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. Hij werd mishandeld, maar Hij protesteerde niet. Hij zei niets, net als een lam dat wordt weggebracht om geslacht te worden, en net als een schaap dat wordt geschoren. Hij werd uit de angst en uit de veroordeling weggenomen. En wie van de mensen van zijn tijd kon het iets schelen dat Hij uit het leven werd weggerukt en gedood? Hij heeft de straf gedragen voor de ongehoorzaamheid van mijn volk. De mensen dachten dat Hij bij de misdadigers begraven zou worden. Maar Hij kreeg een graf bij de rijken. Dat was omdat Hij nooit iets slechts had gedaan en nooit iets gezegd had wat niet waar was. Maar de Heer had besloten Hem helemaal te verpletteren. God maakte Hem ziek. Nadat Hij zijn eigen leven heeft opgeofferd om ons te bevrijden van onze schuld, zal Hij kinderen hebben. En Hij zal heel lang leven. Door Hem zal de Heer zijn plannen kunnen uitvoeren. En nadat Hij zo vreselijk heeft geleden, zal Hij ervan genieten dat Gods plan werkelijkheid is geworden.

  [De Heer zegt :] Zo zal mijn dienaar, die zelf nooit iets verkeerds gedaan heeft, heel veel mensen bevrijden van hun schuld. Want Hij zal hun ongehoorzaamheid op Zich nemen. Daarom zal Ik Hem een belangrijke plaats geven, bij de machtigen. Hij zal met hen de buit verdelen. Want Hij heeft vrijwillig zijn leven gegeven. Hij heeft Zich laten behandelen als een misdadiger. Zo droeg Hij [de straf voor] de ongehoorzaamheid van heel veel mensen. En Hij heeft gebeden voor de schuldige mensen”
  (Jesaja 52:13-53:12).
Zoals de profeet zei: “En nadat Hij zo vreselijk heeft geleden, zal Hij ervan genieten dat Gods plan werkelijkheid is geworden.” De evangelies vertellen ons duidelijk dat Jezus drie dagen na Zijn dood weer tot leven kwam. Dat lijkt onmogelijk, maar bij God is niets onmogelijk. Zelfs de volgelingen van Jezus geloofden niet dat het werkelijk waar was. Maar Hij vertoonde Zich aan hen in levende lijve. En zij geloofden en reisden de hele wereld rond om het goede nieuws over de vergeving door Jezus te prediken. Zij werden vervolgens net als hun Meester gedood.

Niemand behalve God had een persoon als Jezus kunnen bedenken. Jezus was het allerhoogste zondoffer voor alle mensen. Dieren waren niet goed genoeg. Jezus was zondeloos en daarom was Hij het perfecte offer.
  “Maar wij hebben dus een machtige Hogepriester. Hij is de hoogste hemel binnen gegaan. Die Hogepriester is Jezus, de Zoon van God. Aan dat geloof moeten we vasthouden. We hebben een Hogepriester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een Hogepriester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar Híj werd nooit ongehoorzaam aan God” (Hebreeën 4:14-15).

  “Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. En dat is Gods werk. Hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven. En Hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. En Hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden.

  We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware Zelf aan, door ons heen. Dus namens Hem smeken we jullie: zorg ervoor dat jullie vrienden van God worden! God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. [Aan het kruis droeg Jezus ónze straf.] Maar Hij is Zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid [en daarmee ook van Gods straf]”
  (2 Korintiërs 5:17-21).
Ongeacht of we in God geloven of niet, we zullen in het leven allemaal moeilijke tijden hebben. Maar geen enkele moeilijkheid is zó groot dat die ons ervan zou mogen weerhouden om de waarheid te zoeken en te geloven. Wanneer jij nadenkt over de waarheid, denk dan ook eens na over Jezus.


De dood van Jezus - Waar is het bewijs?
Het lichamelijke letsel dat Jezus’ lichaam werden toegebracht, laat zien dat Jezus werkelijk stierf:

 1. Jezus werd zwaar gegeseld en geslagen, en vervolgens gekruisigd.
 2. Soldaten staken Hem in Zijn zij met een speer.
 3. Water en bloed vloeiden uit deze steekwond (bewijs voor ernstige inwendige verwondingen).
 4. De mensen die Jezus’ lichaam begroeven, wikkelden het strak in linnen doeken.
 5. Hij werd in een koude graftombe gelegd, die met een grote steen verzegeld werd en door soldaten bewaakt werd.
 6. Hij werd zwaar gefolterd en verloor een grote hoeveelheid lichaamsvocht, maar had al die uren iets te drinken.
Elk van deze factoren zou een mens kunnen doden. Wanneer we ze allemaal bij elkaar optellen, zou het een wonder zijn als iemand een dergelijke behandeling zou overleven. Al had Jezus een groot aantal wonderen voor andere mensen verricht, toch had Hij nooit gezegd dat Hij Zelf aan de dood zou ontsnappen. Integendeel: Hij zei dat Hij was gekomen om te sterven en ongetwijfeld gedood zou worden.

De getuigenissen over de dood van Jezus waren krachtig, veelzijdig, maar toch met elkaar in overeenstemming:
 1. De soldaten die Hem kruisigden geloofden dat Hij gestorven was. Zij waren niet onbekend met de dood.
 2. Pilatus was ervan overtuigd dat Jezus gestorven was.
 3. De historische beschrijvingen van de getuigen - Matteüs, Johannes en Markus - stellen dat Hij stierf.
 4. Lukas, een arts en degelijk historicus, ondervroeg een groot aantal mensen en schreef over Jezus en Zijn dood.
 5. De andere discipelen en volgelingen van Jezus geloofden dat Hij gestorven was.
 6. Ongelovige schrijvers uit de eerste en tweede eeuw (zoals Josephus, Tacitus en Lucianus) schreven over de dood van Jezus.
Wij willen je aanmoedigen om de evangelies eens voor jezelf te lezen. Zie Matteüs hoofdstukken 26-28, Markus hoofdstukken 14-16, Lukas hoofdstukken 22-24 en Johannes hoofdstukken 18-21. Zij handelen niet alleen over de dood van Jezus, maar ook over Zijn opstanding. Deze beschrijvingen worden in historisch opzicht overtuigend bekrachtigd door meerdere ooggetuigenverslagen. Kijk maar eens naar de volgende belangrijke woorden van de apostel Paulus:
  “Broeders en zusters, ik wil jullie herinneren aan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie hebben het geloofd en het is de basis van jullie leven geworden. Jullie zijn door dat goede nieuws ook gered. Maar jullie moeten het wel precies zó blijven geloven als ik het jullie heb verteld. Anders zijn jullie voor niets tot geloof gekomen.

  Ik heb jullie het belangrijkste van het goede nieuws geleerd. En dat is: Christus is gestorven voor al onze ongehoorzaamheid aan God. Dat was ook van tevoren in de Boeken opgeschreven. Hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan. Ook dat was van tevoren in de Boeken opgeschreven. Daarna is Hij door Petrus gezien, en daarna door de twaalf leerlingen. Daarna is Hij door meer dan 500 broeders tegelijk gezien. Sommigen van hen zijn al gestorven, maar de meesten leven nog. Daarna is Hij gezien door Jakobus. Daarna nog een keer door de twaalf leerlingen. Het allerlaatste heeft Hij Zich ook laten zien aan mij, een mislukkeling”
  (1 Korintiërs 15:1-8).
Veel mensen hebben zich hierover uitgesproken, zowel uit de tijd van Christus als vlak daarna. Hun getuigenis kan niet zomaar ongedaan worden gemaakt door mensen die pas vele eeuwen later werden geboren.

Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden