Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Hoe kan Jezus God zijn?


Hoe kan Jezus God zijn? - De aard van God begrijpen
Hoe kan Jezus God zijn? Als Jezus God is, betekent dat dan niet dat er meer dan één God is? Is dat niet de ergste vorm van ketterij of godslastering? (zie de bespreking van Jezus als de Zoon van God over de vraag of Jezus zowel God als mens is)

Om deze belangrijke vragen te kunnen beantwoorden, moeten we allereerst een stapje terug doen en naar onszelf kijken. Naast onze lichamen bestaan wij ook uit onzichtbare elementen zoals een ziel en een geest. Onze geest maakt ons levend, maar is anders dan die van dieren. We hebben ook gedachten, een wil, emoties en een geweten; allemaal onderdelen van onze ziel. Daaruit komen herinneringen, wensen, verlangens en nog veel meer voort. Als we ook maar een enkele van deze aspecten zouden verwijderen, dan zou dat een mens zwaar beschadigen of zelfs verwoesten.

Als wij al zulke gecompliceerde wezens zijn, hoe veel gecompliceerder is de God dan die ons gemaakt heeft?

Stel je eens voor dat je op de bruiloft van je dochter bent. Je bent een beetje verdrietig omdat je haar niet meer zo vaak zult zien, maar je bent tegelijkertijd enorm blij voor haar nieuwe leven. Je bent tevreden over de manier waarop je haar hebt grootgebracht; ze zal een goede vrouw en moeder zijn. Je vertrouwt erop dat je schoonzoon goed voor zijn gezin zal zorgen, maar je bent nog steeds een beetje ongerust over de financiën van het jonge stel en dus besluit je om hen wat te helpen. Je verwacht dat zij kinderen zullen hebben. Je kijkt met verwachting uit naar de vreugde die je als grootouder zult hebben. Je vraagt je af hoe de verhouding met de andere grootouders zal zijn.

Als wij in een dergelijke situatie al zo veel verschillende reacties, gedachten en emoties hebben, zegt dat dan mogelijk iets over de aard van God? Hij zal toch zeker niet eenvoudiger zijn dan wij zelf. De Bijbel onderwijst ons dat God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Hij is vriendelijk en barmhartig, maar ook een strenge rechter over het kwaad. Gods eigenschappen, en dus ook Zijn “namen”, zijn onuitputtelijk. Negenennegentig namen, of zelfs negenhonderdnegenennegentig namen, kunnen Hem niet voldoende beschrijven.

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, lezen we dat God mensen “naar Zijn gelijkenis” heeft geschapen:

  “God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen” (Genesis 1:27).
Dat betekent niet dat God een lichaam heeft, maar wel dat wij op belangrijke punten op Hem lijken. Hij heeft geen mond of oren zoals wij, maar Hij kan wel communiceren. Hij doet nooit iets wat fout is, maar net als wij weet Hij wat het verschil is tussen goed en kwaad. En omdat Hij van ons, zwakke en zondige wezens, houdt en voor ons zorgt, is Hij barmhartig. Dat betekent dat God emoties heeft. God is ingewikkeld.

Laten we er eens vanuit een andere invalshoek naar kijken. Voordat God alles schiep, met wie communiceerde Hij toen? Welke keuzes tussen goed en fout waren er toen mogelijk? Hoe kon God liefhebben en voor anderen zorgen? Als God een enkelvoudig, eenzaam wezen zou zijn geweest vóór dat er iets anders bestond - zoals een enkele mens op een verlaten eiland midden in een uitgestrekte oceaan - dan zou Hij wel geluid kunnen maken, maar niet kunnen communiceren. Hij zou wel kunnen handelen, maar geen goed of kwaad kunnen doen. En ook al zou Hij wel liefde kunnen voelen, er zou niemand zijn aan wie Hij die liefde kenbaar zou kunnen maken. Als dat het geval zou zijn, dan zou God ons nodig hebben om Zichzelf te kunnen uitdrukken. Hij zou Zijn scheppende werk dan nodig hebben om volkomen en volmaakt te kunnen zijn. Maar dát is juist een godslastering.

God is zelfvoorzienend. Hij is gelukkig en volmaakt in Zichzelf. Hij heeft niets en niemand nodig. Maar hoe is dat mogelijk als Hij omgeven was door een oceaan van niets? Dat is waar onze eigen aard komt doorschemeren, maar dan in het hemelse. Wij bestaan uit onderling samenwerkende geestelijke onderdelen die, op de een of andere manier, een weerspiegeling zijn van de aard van God. Dit wijst op een dieper mysterie waaraan we niet voorbij willen gaan. Laten we Jezus eens bekijken, om daar een glimp van te kunnen opvangen.


Hoe kan Jezus God zijn? - De Drie-eenheid
Hoe kan Jezus God zijn? De Bijbel vertelt ons dat God in het begin alle dingen tot ontstaan sprak (Genesis 1-2). We lezen verder:

  “In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zèlf God. Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ontstaan; al het bestaande heeft Hij gemaakt... En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde” (Johannes 1:1-3, 14).
Christenen geloven in maar één God. Maar wat is de natuur van God? Als onze eigen natuur al complex en mysterieus is, hoe veel meer dan die van God. Als wij al uit onderdelen bestaan die onderling samenwerken en communiceren, hoe zit het dan met Hem? Jezus kwam naar de aarde als een mens, maar daar vóór was Hij het Woord van God. In het begin bracht Gods Woord alles tot ontstaan (Hebreeën 11:3). Gods Woord heeft macht. Hoe dat mogelijk is, kunnen we niet weten, net zoals we niet alles over onszelf kunnen weten. De almachtige God is veel gecompliceerder dan wij ons realiseren.

Het woord “Drie-eenheid” kan niet in de Bijbel worden gevonden, maar het idee wel. Juist voordat Hij de aarde weer verliet om naar de hemel terug te gaan, droeg Jezus Zijn volgelingen op om nieuwe discipelen te dopen “in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest”. Jezus zei toen “naam”, niet “namen”. In andere Schriftteksten beweerde Hij heel openlijk dat Hij één was met God (bijvoorbeeld Johannes 10:22-39). Op eenzelfde manier wordt ook de Heilige Geest God genoemd (bijvoorbeeld Handelingen 5:3-4).

Toen Jezus beweerde dat Hij de Zoon van God was, bedoelde Hij niet dat er een moeder was. Maria was niet de moeder van het eeuwige Woord van God. Jezus kwam van God en vóór dat Hij naar de aarde kwam, was Hij één met Hem. God hoefde dus niets te scheppen omdat Hij geen eenvoudig enkelvoudig wezen is. Hij is een drievoudig wezen dat bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. God kan zelfstandig, “in” Zichzelf, al liefhebben, communiceren en doen wat goed is. Hij was en blijft volkomen en volmaakt. Hij is in staat om zonder anderen volledig te functioneren. Hij heeft geschapen omdat Zijn liefde een delende liefde is; Hij wilde Zijn liefde met ons delen. Dit zijn diepe waarheden, maar ze zouden ons niet moeten verbazen. Alles wat minder is dan dit zou tekort doen aan Gods macht, grootheid, majesteit en oneindigheid. God is groot en veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. De Bijbel probeert het mysterie van Gods natuur of Zijn komst naar de aarde niet volledig uit te leggen. Hoe kan een eenvoudig mens God begrijpen? De Bijbel vertelt ons gewoon de waarheid.
  “Het valt niet te ontkennen dat de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt, groot is:
  Christus kwam als mens naar de aarde,
  werd door de Geest rechtvaardig verklaard
  en door engelen gezien.
  Hij werd onder de volken bekendgemaakt,
  in de wereld aanvaard
  en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen”
  (1 Timoteüs 3:16).

  “Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats gegeven en Hem een naam gegeven, die Hem boven alles plaatst, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en openlijk zal erkennen tot eer van God de Vader, dat Jezus Christus de Here is” (Filippenzen 2:5-11).
Een voorbeeld uit de stoffelijke wereld kan nuttig zijn. We weten allemaal wat vuur is. We kunnen er onze maaltijden mee bereiden en onze huizen mee opwarmen. Een enorme vuurbal in de ruimte verlicht onze wereld. We spreken over “vuur” alsof het een enkelvoudig iets zou zijn, maar feitelijk bestaat het uit drie elementen: een brandstofbron, een zichtbare vlam en warmte. Als je een van deze dingen zou wegnemen, dan zou er geen vuur zijn. Drie elementen, maar één begrip, één woord. Vuur duidt op de Drie-eenheid. God de Vader is als de brandstof. Jezus, die van God kwam, zei: “Ik ben het licht van de wereld” (Johannes 16:27-28; 8:12). De Heilige Geest is als de onzichtbare warmte; Hij brengt Gods macht naar de wereld en zelfs in de levens van individuele mensen (Efeziërs 5:9; Galaten 5:22-23). Misschien is dat wel de reden waarom God eerst tegen Mozes sprak via een vuur; een brandende struik die niet verteerd werd (Exodus 3:1-6).

Er is maar één God. Hij is één en drie-in-één. Hij is groot en Zijn natuur is wonderbaarlijk.

Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden