Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De grote opdracht

De grote opdracht - Een persoonlijke opdracht
De zogenaamde "grote opdracht", is één van de belangrijkste passages in de Heilige Bijbel. Ten eerste is het de laatste beschreven aanwijzing die Jezus aan Zijn discipelen gaf. Ten tweede is het een bijzondere oproep van Jezus Christus aan al Zijn volgelingen om tijdens hun levens op deze aarde een specifiek taak uit te voeren. De grote opdracht kan worden gevonden in het Evangelie van Matteüs:

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’" Amen. (Matteüs 28:18-20)


De grote opdracht - Het belang voor Christenen
De grote opdracht is het einde van een Evangelie, maar voor alle Christenen het begin van "geloof in actie". Dit gebod van Jezus is belangrijk, omdat het een persoonlijke opdracht is voor Christenen om een diep geworteld geloof te hebben in Jezus Christus, zoals aangegeven in vers 18. "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." Dat is een ongelooflijk krachtige uitspraak waarvoor geloof in Jezus Christus nodig is. Deze uitspraak bevestigt Zijn macht in het leven van Christenen en hun toewijding aan Hem. Het vers is een duidelijke uitspraak over de almacht, en dus de Godheid van Christus. Als Christenen deze uitspraak niet geloven, dan hebben zij geen volledig vertrouwen in Hem. Jezus is volstrekt duidelijk over Zijn gezag in de wereld: het is al sinds het begin der tijden volledig en compleet (Johannes 1:1-3).

In vers 19 geeft Jezus Zijn gelovigen specifieke aanwijzingen, die zij moeten opvolgen nadat ze tot geloof zijn gekomen. "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest." Jezus roept al Zijn volgelingen op om tot daden over te gaan en het goede nieuws van Gods verlossing aan de wereld bekend te maken. Een groot aantal Christenen heeft voor deze opdracht ongelooflijke offers gebracht en is hiervoor naar de uithoeken van de wereld gereisd, tot in jungles en woestijnen ver van de beschaafde wereld. Maar mogelijkheden voor zendingswerk kunnen zich ook dicht bij huis aandienen. Het zou een buurman kunnen zijn die het goede nieuws nog niet heeft gehoord, of een arm gedeelte van je eigen stad waar mensen zich geen Bijbel kunnen veroorloven. In de 21e eeuw is het internet een zendingsgebied geworden, waar mensen gemakkelijk benaderd kunnen worden en de liefde van Christus met elkaar kunnen delen. De plaatsen en mensen die het Evangelie nog moeten horen zijn overal!

Een belangrijk aspect van vers 19 is dat Christus Zijn volgelingen specifiek onderwijst over de doctrine van de Drie-eenheid. De drie Personen van de Godheid zijn elk gelijkwaardig en volledig God. Zij worden hier in de logische volgorde gepresenteerd: Vader, Zoon en de Heilige Geest. Maar toch is Hij slechts één God (zie Romeinen 1:20).

Tenslotte geeft Jezus Zijn volgelingen in vers 20 een opdracht met een belofte: "...en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’" Christenen worden geboden om anderen over Jezus Christus en de volledigheid van Zijn waarheid te onderwijzen. We kunnen niet verkondigen dat Christus onze Heer en Redder is, als we tegelijkertijd sommige van Zijn doctrines afwijzen. Als wij de waarheden van Christus aan anderen overdragen, dan kunnen we dit volgens ver 20 vol vertrouwen doen en met de wetenschap dat Jezus Christus ons hierbij zal helpen. Dit feit is door de eeuwen heen al betrouwbaar gebleken, toen miljoenen gelovigen het goede nieuws over Jezus Christus hoorden, aanvaardden en verder bekend maakten. Jazeker, Christus is naar de hemel opgestegen, maar door de kracht van de Heilige Geest is Hij in iedere gelovige aanwezig!


De grote opdracht - Een persoonlijke roeping
In de grote opdracht roept Jezus iedere Christen op om in geloof naar buiten te stappen en het goede nieuws te verspreiden. Dat is geloof in actie! Mensen die dit gebod gehoorzamen veranderen hun geestelijke leven voor altijd! Sommigen bespreken het goede nieuws met een buurman. Anderen verhuizen naar een ander land om de mensen daar met het Evangelie te bereiken. Sommigen gaan met minder bedeelde kinderen in hun eigen wijk in gesprek. Anderen delen het Woord met mensen in een stad die twee uur verderop ligt. Waar we ook gaan, elke trouwe Christen wordt door gehoorzaamheid opgedragen om het Evangelie met anderen te delen. Als jij in Jezus Christus gelooft, waar heeft Hij jou naartoe geroepen? Wie heeft God in jouw hart geplaatst? Wie zul jij vertellen over het geschenk van Zijn redding? Welke kleine of grote stappen kun jij nemen met de wetenschap dat Christus aan jouw zijde zal zijn, om "alle volken tot Zijn leerlingen te maken"?


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden