Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het Evangelie van Matteüs


Het Evangelie van Matteüs - Een Bijbelse geschiedenis
Het Evangelie van Matteüs is één van de vier Evangelieboeken in de Heilige Bijbel en het eerste boek van het Nieuwe Testament. Matteüs was één van de 12 apostelen die Jezus Christus gedurende zijn bediening op aarde begeleidden. De consensus onder de schriftgeleerden is dat dit boek van de Bijbel tussen 50 en 70 na Christus werd geschreven. Matteüs was een Joodse belastinginner die zijn beroep opgaf om de Heer te volgen. Matteüs gaf een persoonlijk getuigenis van een groot aantal wonderen die door Jezus werden verricht, voordat hij werd gekruisigd aan een Romeins kruis. Het doel van dit boek is om voor de lezer te bewijzen dat Jezus de echte Messias is die werd voorspeld in het Oude Testament van de Bijbel. Het is een artistiek geschreven boek en het stemt overeen met de andere drie Evangelieboeken in de Bijbel, Marcus, Lucas en Johannes, wat betreft de historische gebeurtenissen tijdens het leven van Jezus op aarde. Met zijn 28 hoofdstukken is dit het langste Evangelieboek van de vier.


Het Evangelie van Matteüs - Overzicht en structuur
Het Evangelie van Matteüs is verdeeld in acht gedeelten die verschillende delen van het leven van Jezus beschrijven. Het begint met de genealogie van Jezus die vaststelt en bewijst dat Hij een nakomeling van koning David was. Dit feit is belangrijk, omdat het overeenstemt met de omschrijving van de Messias in het Oude Testament. Het eerste gedeelte beschrijft de wonderlijke geboorte van Jezus. Het tweede gedeelte van dit Evangelie beschrijft het begin van de bediening van Jezus. Het behandelt ook de doop van Jezus en Zijn beproeving door Satan in de woestijn tot in detail. Na 40 dagen en 40 nachten gevast te hebben, weerstaat Jezus alle verleidingen. Het volgende gedeelte begint in het midden van hoofdstuk 4 en gaat tot het midden van hoofdstuk 14. Dit gedeelte beslaat de bediening van Jezus in Galilea. In deze tijd koos Hij de 12 Apostelen, preekte Hij de bergrede, verrichtte Hij wonderen en onderwees Hij vele lessen over een groot aantal belangrijke onderwerpen, zoals overspel, echtscheiding, schenkingen, gebeden, veroordelingen, zorgen, rijkdommen in de Hemel en waarschuwingen aan de mensen. In hoofdstuk 13 begint Jezus ook met het onderwijs in de vorm van gelijkenissen, om voorbeelden van Zijn lessen te geven. Jezus trekt zich in het vierde gedeelte terug uit Galilea en voedt op wonderlijke wijze vijfduizend mensen met slechts vijf broden en twee vissen (Matteüs 14:17). Hij loopt ook over water (Matteüs 14:25). Hoofdstuk 17 beschrijft de transfiguratie die door drie discipelen werd waargenomen: Johannes, Petrus en Jakobus (Matteüs 17:1). Het zesde gedeelte verhaalt over de terugkeer van Jezus naar Galilea en de voorspelling van Zijn dood. Het zevende gedeelte begint in hoofdstuk 21 en markeert de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem op de rug van een ezel. Dit gedeelte eindigt met de veroordeling en de kruisiging van Jezus aan het kruis als een offergave voor alle zonden in de wereld. Het achtste en laatste gedeelte beschrijft de gebeurtenissen rondom de opstanding en de overwinning van Jezus op de dood.


Het Evangelie van Matteüs - Wat is het belang?
Het Evangelie van Matteüs geeft ons een groot aantal belangrijke feiten lessen. Ten eerste stelt deze duidelijk vast dat Jezus Christus de Messias is die in het Oude Testament werd voorspeld. Ten tweede bewijst het dat Jezus de Zoon van God was, die Hij beweerde te zijn door een zondeloos en perfect leven te leiden. Op de derde plaats legt dit Evangelie vast hoe Jezus wonderen verrichtte, die de natuur beheersten (het bedaren van de storm; Matteüs 8:23-27), mensen genazen (het helen van de dienaar; Matteüs 8:5-13) en uit de dood opwekte (de dochter van Jaïrus; Matteüs 9:18-19). Op de vierde plaats geeft Jezus persoonlijk meer dan 200 realistische en praktische lessen over hoe God wil dat mensen leven, reageren op uitdagende omstandigheden en keuzes maken met betrekking tot hun toekomst in de eeuwigheid. Een paar voorbeelden hiervan zijn: geloof (9:29), het omgaan met angst (8:26), Gods beantwoording van gebeden (8:2), de belofte van verlossing (10:22), gehoorzaamheid aan God (15:19), het liefhebben van je naaste (19:19), opofferingen (20:22), de aanpak van wettelijke geschillen (5:25), liefdadigheid (6:2), vergeving van anderen (6:14), het weerstaan van verleidingen (4:2), hypocriet gedrag (23:28), de erkenning van Christus (10:32) en een voorstelling van de hemel en de hel (13:49,50). Elk woord dat in dit Evangelie gesproken en geschreven werd kan op een praktische manier op het leven worden toegepast. Natuurlijk kan een samenvatting van dit uitzonderlijk belangrijke boek alleen maar wat hoogtepunten belichten. Het kan een lezing van de tekst zelf niet vervangen.


Het Evangelie van Matteüs - Het laatste hoofdstuk en de grote opdracht
Het laatste hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs beschrijft de roeping van alle discipelen van Christus: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld" (Matteüs 28:19-20). Dit is de opdracht van alle Christenen die door hun geloof een band met Jezus Christus hebben. Deze zending bestaat de verspreiding van het goede nieuws over Jezus Christus over de hele wereld en het onderwijzen van de leer die Hij ons opdraagt.


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden