Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Jezus Christus


Jezus Christus - Wie is Hij?
Jezus Christus is al door veel mensen veel verschillende namen gegeven, zoals een "goed mens", een "goed leraar" of en een "groot profeet". Er is vandaag de dag geen geloofwaardige schriftgeleerde die ontkent dat Jezus Christus een historische figuur was die ongeveer 2000 jaar geleden de aarde bewandelde, opmerkelijke wonderen verrichtte en goede werken uitvoerde en dat Hij een afschuwelijke dood stierf aan een Romeins kruis, net buiten Jeruzalem. Het enige debat dat nog wordt gehouden, gaat over de vraag of Jezus al dan niet de vleesgeworden God was die drie dagen na Zijn kruisiging uit de dood opstond. Dit vraagstuk heeft betrekking op historische verslagen en kan op een eerlijke manier ontdekt en beproefd worden. Jezus vertelde ons wie Hij was. Hij was er niet vaag over. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6)


Jezus Christus - Hij is de Weg
Jezus Christus verklaarde: "Ik ben de weg". Het mag duidelijk zijn dat niet iedereen Hem gelooft. Waar zijn we dan allemaal zo bang voor? Het bewijs voor Jezus en Zijn machtige werken zijn zowel in de Bijbel als in niet-Bijbelse werken goed gedocumenteerd. Het bewijs voor Zijn dood aan het kruis, het lege graf drie dagen later en Zijn verschijningen aan meer dan 500 ooggetuigen na Zijn opstanding is zeer overtuigend. Jezus vervulde meer dan 300 Messiaanse profetieën, die in de Schriftteksten van het Oude Testament waren geschreven. Dankzij de ontdekking van de Dode Zee-rollen en de betrouwbaarheid van de Septuagint vertaling van het Oude Testament, beiden uit een tijd lang voordat Jezus op aarde was, kun je er zeker van zijn dat deze profetieën niet achteraf werden verzonnen. Ze werden werkelijk vervuld door de Messias, Jezus Christus.

Als je naar de enquêteresultaten kijkt, dan zie je eigenlijk dat mensen helemaal niet bang zijn voor Jezus. Ze zijn bang voor Christenen. Kijk eens naar het gedrag van een groot aantal Christenen en je kunt je die gevoelens dan wel voorstellen. Mysterieuze rituelen, flamboyante predikanten, geld, macht, hypocrisie... Is dat werkelijk een realistische voorstelling van wie Jezus is en wat Hij voor ons wenst? Nee. Maar Jezus heeft ons dan ook niet gevraagd om mensen en godsdienst te volgen; Hij heeft ons gevraagd om Hem te volgen.


Jezus Christus - Hij is de Waarheid
Jezus Christus stelde: "Ik ben de waarheid". Het is duidelijk dat velen onder ons onze eigen ideeën over waarheid hebben geschapen. Onze cultuur is doordrongen van moreel relativisme en godsdienstig pluralisme. De waarheid wordt dagelijks opnieuw gedefinieerd. Maar Jezus gaf ons door middel van Zijn woord - de Bijbel - de absolute waarheid. Dankzij de moderne archeologie, het historische bewijs en de behouden manuscripten bestaan er veel minder redenen om de oorsprong van de Bijbel en zijn Goddelijke oorsprong in twijfel te trekken dan er redenen bestaan om de echtheid van de werken van Homerus, Plato en Aristoteles te ontkennen. Hoe zit het met jouw eigen zoektocht naar de waarheid? Is het een prioriteit in jouw leven? Hoe ontdek je de waarheid over Christus, vraag jij je misschien af? Hij vertelt ons in Matteüs 7:7: "Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan."


Jezus Christus - Hij is het Leven
In Filippenzen 3:8 vat Paulus het goed samen, wanneer hij beweert dat alle andere dingen waardeloos zijn in vergelijking met de onschatbare waarde van de kennis van Jezus Christus. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16)


Jezus Christus - Hij is wie Hij beweerde te zijn
Jezus Christus zei dat Hij de enige weg was. Jezus is uniek. Of Hij vertelde de waarheid, of Hij was een gek, of Hij was een leugenaar. Maar iedereen is het erover eens is dat Jezus een "goed mens" was. Hoe kan Hij dan goed én gek zijn, of goed én een leugenaar? Er bestaat maar één logisch alternatief: Hij moet de waarheid verteld hebben. Jezus is wie Hij beweerde te zijn. Hij is de enige weg naar God!


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden