Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Jezus is God


(Read Jezus is God, Part 1 First)

Jezus is God – Hij wordt aanbeden

 • Jezus aanvaardde aanbidding vóór Zijn hemelvaart
  Matteüs 28:16-17: “De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.”

  Merk op dat Jezus bij Zijn geboorte, door Zijn hele bediening heen, na Zijn opstanding en hier opnieuw werd aanbeden - meteen voor Zijn lichamelijke hemelvaart. Zijn Goddelijke natuur, als tweede Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid (samen met de Vader en de Heilige Geest), werd nooit door Hemzelf betwijfeld, noch door de mensen die werkelijk wisten wie Hij was en Hem volgden.

 • Het begrip van Paulus als apostel en kerkleider
  Kolossenzen 1:15-16; 2:9: “Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen... Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig...”

  En in Titus 2:13-14 noemt Paulus Hem "de verschijning van onze grote God en redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen..."

  De brieven van Paulus waren enkele van de vroegste Christelijke geschriften. De meeste zijn zelfs nog ouder dan de vier evangelies. Toch staan hierin enkele van de krachtigste uitspraken over het eerste duidelijke beeld dat de kerk had van Jezus als de Schepper: God in een menselijke gedaante.

 • Jezus zal in de hemel door elk schepsel worden aanbeden Openbaring 5:13-14: “Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.”

  Het laatste boek van de Bijbel verwijst op profetische wijze naar een tijd waarin elk levend schepsel zal weten en erkennen dat Jezus, het "Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29), ook de God is die wij moeten prijzen, eren, en aanbidden - en zeker niet zomaar een sterveling wiens identiteit honderden jaren na Zijn leven door een Romeinse keizer opgepoetst moest worden!


Jezus is God – Waarom dit zo belangrijk is
Jezus en Zijn volgelingen maakten de waarheid over wie Hij was en is heel duidelijk, zoals we in de pagina's van de oudste verslagen over Hem hebben kunnen lezen. Het is noodzakelijk dat wij deze waarheid zelf begrijpen en omarmen. Kijk eens naar de volgende ontnuchterende woorden over het cruciale belang van Zijn identiteit.

  “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft...

  “Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga... U kent noch mij, noch mijn Vader... Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.”

  “Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen [hen] die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'"
     - Jezus, zoals vastgelegd in Johannes hoofdstuk 8


Leer meer!

Met dank aan Mark MittelbergWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden