Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het Lam van God


Het Lam van God - De Messias
De Messias wordt in het Nieuwe Testament van de Bijbel het "Lam van God" genoemd. Dit mag op het eerste gezicht een bizarre typering lijken voor mensen die niet bekend zijn met de Bijbelse benamingen, maar voor mensen die de Bijbel kennen is het een geliefkoosde titel voor hun dierbare Messias, Jezus Christus.


Het Lam van God - De Bijbelse oorsprong
Profetische voorstellingen van het komende Lam van God kunnen verspreid door het Oude Testament van de Bijbel worden aangetroffen. Veel Bijbelgeleerden geloven dan ook inderdaad dat de hele Bijbel (66 boeken die over een tijdspanne van ongeveer 1600 jaar door 40 auteurs werden geschreven) het verhaal over Jezus Christus vertelt. Elk verhaal, elke genealogie, elk getal, elke bladzijde, elk detail spreekt over onze Heer en Redder. In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, vinden we een van de bekendere profetieën over het Lam van God. In Genesis 22 draagt God Abraham op om zijn geliefde zoon Isaak als een offergave op te offeren. Dat betekent niet dat God een voorstander is van kinderoffers. Integendeel: Hij voorspelt hiermee de offergave van Zijn eigen kind voor de hele mensheid. Abraham gehoorzaamt God. Hij is niet bereid om God ook maar iets te onthouden, zelfs niet zijn geliefde zoon. Dit was een test voor Abraham en een getuigenis voor de wereld. Op weg naar het altaar vraagt Isaak zijn vader: "We hebben vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer?" Abraham antwoordde met een profetische voorspelling: "'God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.' En samen gingen zij verder." (Genesis 22:7-8)

Bij de offerplaats aangekomen, bereidt Abraham Isaak voor als offer aan de Heer, maar voordat Abraham zijn kind kan doden, wordt hij door God een halt toegeroepen. We lezen: "Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: 'Abraham, Abraham!' 'Ik luister,' antwoordde hij. 'Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.'" (Genesis 22:10-12). Voordat ze de bergtop verlaten waar Abraham zijn zoon Isaak zou opofferen, verwoordt Abraham nog een tweede profetie over het komende Lam van God: "Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.’" (Genesis 22:14). Ongeveer 2000 jaar later zal God op diezelfde berg even buiten Jeruzalem Zijn enige Zoon, het Lam van God, als een reinigingsoffer opofferen om de zondige mens te verzoenen met de Heilige, Levende, Almachtige God.


Het Lam van God - Het Pesachlam
Het Lam van God wordt op dramatische wijze geopenbaard in Exodus 12 en 13. Het beschreven Joodse Pesachfeest is misschien wel de meest overtuigende voorbode van het komende Lam van God, de Messias. Het Pesachfeest vindt elk jaar plaats op de 14e dag van de Joodse maand Nisan. Er wordt op die dag een maaltijd gegeten ter herinnering aan de bescherming door de Heer van de huizen waarin het Pesachlam was geofferd en het bloed van het lam op de deurstijlen was gesprenkeld. Alle andere huizen werden die nacht bezocht door de engel des doods, de laatste van tien plagen die door God werden gestuurd om Zijn volk te bevrijden uit de slavernij in Egypte. Ongeveer 1500 jaar later wordt op de 14e dag van de maand Nisan het Pesachlam van God, Jezus Christus, aan een houten kruis opgeofferd voor de zonden van de hele mensheid. Als de Dag van de Heer komt zullen all mensen, die zichzelf met het bloed van het Lam hebben besprenkeld door Christus in geloof te aanvaarden, beschermd worden, terwijl de rest van de wereld zelf de prijs zal betalen voor hun opstand tegen God.


Het Lam van God - "Dat de zonde van de wereld wegneemt!"
"Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!" Dit was de uitroep van Johannes de Doper in Johannes 1:29 toen hij Jezus voor het eerst zag. Johannes de Doper was de stem die riep: "Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God" (Jesaja 40:3; Matteüs 3:3). Hij waarschuwde de wereld: "Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!" (Matteüs 3:2). De Apostelen "gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen" (Marcus 6:12), en Jezus zei: "Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen" (Lucas 13:3,5). "Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden..." (Handelingen 3:19). De Almachtige God heeft het volgende getuigenis gegeven aan onze in zonde gevallen wereld: "Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel" (Hebreeën 9:27). Kom daarom tot inkeer van je zonden en aanvaard de Heer, jouw God, die de wereld zo lief had "dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16)


Ontdek nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden