Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het boek Johannes


Het boek Johannes - Het evangelische boek
Het Boek Johannes is wezenlijk anders dan de andere drie Evangelieboeken: het werd bijna 30 jaar na Matteüs, Marcus en Lucas geschreven. Het doel van Johannes is voornamelijk evangelisch. De taal en de toon van Johannes benadrukken het brandpunt van zijn boek. Woorden als "geloven", "leven", "liefde", "waarheid", "eeuwig" en "genade" worden in het boek Johannes vaker gebruikt dan in de andere drie Evangeliën bij elkaar.


Het boek Johannes - De glorieuze Schrifttekst
Het boek Johannes is gericht aan alle mensen in de wereld en onthult de glorieuze waarheid van Jezus Christus. We zullen de Schriftteksten voor zichzelf laten spreken...

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God (Johannes 1:1). Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader (Johannes 1:14). En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is. (Johannes 1:34)

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. (Johannes 3:16-17)

Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. (Johannes 5:24)

'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.' (Johannes 6:35). Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. (Johannes 6:47)

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12). ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Johannes 8:31-32)

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen (Johannes 10:11). Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’ (Johannes 10:27-30)


Het boek Johannes - Het prachtige goede nieuws
Het boek Johannes verkondigt het prachtige goede nieuws over Jezus Christus. Johannes stelt: "Deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam." (Johannes 20:31)

Door de woorden van Christus Zelf begrijpen wij de eenvoudige waarheid van Zijn boodschap. Hij vraagt ons vervolgens om ons eigen hart te doorzoeken om te kijken waar wij onze eeuwige hoop op hebben gevestigd...

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij (Johannes 14:6). Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? (Johannes 11:25-26)


Wat is jouw antwoord?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden