Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Wie was Jezus?


Wie was Jezus? - Een historisch mens
Wie was Jezus? Was Hij slechts een goed mens, een uitzonderlijk leraar of een groot profeet? Bestaat Hij buiten de Bijbelse literatuur? Wordt Zijn leven bevestigd door de geschiedenisboeken? Er is tegenwoordig geen enkele geloofwaardige geleerde te vinden die nog ontkent dat Jezus werkelijk bestond. Deze man Jezus wordt in een verbazingwekkende hoeveelheid historische bronnen vermeld. Dat is opmerkelijk, omdat de bediening van Jezus plaatsvond in een kleine uithoek van het Romeinse Rijk en omdat Israël in 70 na Christus grotendeels verwoest werd. Volledige steden werden platgebrand, waardoor ook veel bewijsmateriaal en zelfs ooggetuigen verloren gingen.

Laten we eens kijken naar enkele seculiere historische bronnen die de vraag "Wie was Jezus?" beantwoorden.

Publius Cornelius Tacitus (ca. 55 - 120 na Christus) was een senator en een historicus in het Romeinse Rijk van de eerste eeuw. Hij schrijft over de "Christenen" ("volgelingen van Christus") die onder Pontius Pilatus te lijden hadden.

Suetonius was een secretaris en de historicus van Hadrianus, keizer van Rome van 117 tot 138 na Christus. Hij krijgt de eer voor een ander belangrijk bewijsstuk in de discussie over de historische Jezus. In zijn werk spreekt hij over "Chrestus" (Christus) die in de eerste eeuw leefde.

De beroemdste Joodse geschiedkundige is Flavius Josephus (37 - 100 na Christus). In zijn werk verwijst hij naar Jakobus, "de broer van Jezus, die de Christus werd genoemd".

Plinius de Jongere (ca. 62 - 113 na Christus) was de Romeinse Gouverneur van Bithinië (het noordwesten van het hedendaagse Turkije). Rond 111 of 112 na Christus schreef hij een brief aan keizer Trajanus van Rome waarin hij advies vraagt over de aanpak van Christenen. Hij vermeldt hoe zij Jezus als God vereerden.

Er zijn nog meer historische bronnen die Jezus vermelden: Julius Africanus, de Babylonische Talmoed, Lucianus van Samosata, Mara Bar-Serapion en diverse Gnostische schrijfsels.

Er bestaat een enorme hoeveelheid bewijs voor Jezus Christus in seculiere historische bronnen. We kunnen bijna het hele evangelie reconstrueren op basis van alleen al de vroege niet-christelijke bronnen: Jezus werd de Christus genoemd (Josephus), deed aan "magie" (hij verrichtte wonderen), leidde Israël naar een nieuwe leer, werd hiervoor tijdens het Pesachfeest opgehangen (Babylonische Talmoed) en wel in Judea (Tacitus), maar beweerde dat Hij God was en weer zou terugkeren (Eliezar). Zijn volgelingen geloofden dit en zij aanbaden Hem als God (Plinius de Jongere).


Wie was Jezus? - Zijn leven
De Bijbel beantwoordt de vraag "Wie was Jezus?" heel duidelijk aan de hand van de beschrijvingen van Zijn leven en Zijn bediening. De Bijbel vertelt ons dat Jezus een nederig begin had; Hij werd meer dan 2000 jaar geleden geboren in een stal in Betlehem (Lucas 2). In de gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus werden vele profetieën over de komende Joodse Messias vervuld. Jesaja voorspelde dat een jonge vrouw, een maagd, zwanger zou raken en een baby ter wereld zou brengen die Immanuël zou worden genoemd: "God met ons" (Jesaja 7:14). Als tiener schokte Jezus de theologen in de tempel. Hij bezat een grote hoeveelheid kennis en wijsheid van God (Lucas 2:41-52).

Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt en begon toen Zijn openbare bediening. Hij verrichte vele wonderen: Hij genas de zieken, verdreef demonen, beheerste het weer, voedde duizenden mensen met het lunchpakket van een klein jongetje en deed nog veel meer wonderijke daden tijdens Zijn drie jaar durende bediening.

De dood van Jezus Christus aan het kruis was het hoogtepunt van Zijn aardse bediening (Marcus 15:21-41). Het was het doel van Zijn leven en de reden voor Zijn geboorte. In Johannes 3:16 lezen we: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Het lichaam van Jezus werd van het kruis gehaald, in een geleend graf gelegd en daar achtergelaten tot na de Sabbat. Toen vrouwen naar het graf kwamen om het lichaam voor te bereiden op de begrafenis, ontdekten zij dat het graf leeg was. Jezus was in Zijn verheerlijkte toestand uit de dood opgestaan en verscheen later aan een groot aantal mensen om te bewijzen dat de dood Hem niet kon vasthouden (Marcus 16). Jezus steeg toen naar de hemel op (Lucas 24:51).


Wie was Jezus? - Zijn beweringen
Om de vraag "Wie was Jezus" te kunnen beantwoorden, is het essentieel dat we bestuderen wie Jezus beweerde te zijn. Hier volgt Zijn antwoord, in Zijn eigen woorden:

  • "'De Vader en ik zijn één.' Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen, zei Jezus: 'Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?' 'Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,' antwoordden ze, 'maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!'" (Johannes 10:30-33)

  • "Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'" (Johannes 14:6)

  • "Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven." (Johannes 10:28)

  • "Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven." (Marcus 2:10)
Jezus beweerde verder dat Hij het levensbrood was (Johannes 6:35) en de goede herder (Johannes 10:11), de ware wijnstok (Johannes 15:1), de gever van levend water (Johannes 4:10), het licht van de wereld (Johannes 8:12), de toekomstige rechter (Johannes 5:22-23), het lam van God (Johannes 1:36), de deur naar de redding (Johannes 10:9), de Verlosser (Johannes 3:14-16), de Messias (Johannes 4:26) en de genezer (Lucas 18:42).


Wie was Jezus? - Wie is Jezus volgens jou?
Wie is Jezus volgens jou? Is Hij niets meer dan een goed leraar of een godsdienstig mens uit de geschiedenis? Of denk je dat Hij méér is dan dat? Jezus wil graag een persoonlijke relatie met jou hebben. Hij wil graag dat jij Zijn gratis geschenk van het eeuwige leven aanneemt, dat jij Zijn offergave voor jouw zonden aanvaardt. Jezus wil jouw Redder zijn.


Leer meer over Gods geschenk!

1 www.gotquestions.org/Nederlands/bestond-Jezus.htmlWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden