Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De wonderen van Jezus

(Read De wonderen van Jezus, Part 1 First)

De wonderen van Jezus - De Lijst

 • Veranderde water in wijn (Johannes 2:1-11)
 • Genas de zoon van een edelman (Johannes 4:46-54)
 • Bevrijdde een man in de synagoge van demonische geesten (Marcus 1:21-28; Lucas 4:31-37)
 • Genas de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:29-31; Lucas 4:38-39; Matteüs 8:14-15)
 • De eerste twee netten met vis en de roeping van Zijn eerste discipelen (Lucas 5:1-11)
 • Hij zuiverde een melaatse (Marcus 1:40-45; Matteüs 8:1-4)
 • Genas een verlamde man (Marcus 2:1-12; Matteüs 9:2-8; Lucas 5:17-26)
 • Genas de man bij Betzata (Johannes 5:1-15)
 • Genas een man met een verschrompelde hand (Lucas 6:6-11; Matteüs 12:9-13; Marcus 3:1-5)
 • Genas de dienaar van de Centurion (Lucas 7: 1-10; Matteüs 8:5-13)
 • Wekte de zoon van de weduwe op uit de dood (Lucas 7:11-16)
 • Dreef een stomme en blinde geest uit (Lucas 11:14-26; Matteüs 12:22-32; Marcus 3:22-30)
 • Bracht een storm tot bedaren (Marcus 4:35-41; Matteüs 8:18-27; Lucas 8:22-25)
 • Genas een man die bezeten was van demonen in het gebied van de Gadarenen (Marcus 5:1-20; Matteüs 8:28; Lucas 8:26)
 • Genas een vrouw met een bloedprobleem (Marcus 5:25-34; Matteüs 9:18-26; Lucas 8:40-56)
 • Wekte de dochter van Jaïrus op uit de dood (Marcus 5:21-43)
 • Genas twee blinde mannen (Matteüs 9:27-31)
 • Dreef een geest uit (Matteüs 9:32-34)
 • Voedde 5.000 mensen met vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-14; Matteüs 14:13-21; Marcus 6:32-44; Lucas 9:10-17)
 • Liep over water (Matteüs 14:22-33; Johannes 6:15-21; Marcus 6:45-52)
 • Verloste de dochter van een Kanaänitische vrouw (Matteüs 15:21-28)
 • Genas een doofstomme man (Marcus 7:31-37)
 • Voedde meer dan 4.000 mensen (Marcus 8:1-10; Matteüs 15:32)
 • Genas de blinde man in Betsaïda (Marcus 8:22-26)
 • Dreef demonen uit een krankzinnige jongen (Marcus 9:14-29; Matteüs 17:14-21; Lucas (9:37-42)
 • Haalde een munt uit de bek van een vis (Matteüs 17:24-27)
 • Genas een man die blind geboren was (Johannes 9:1-41)
 • Genas een vrouw die al 18 jaar lang krom liep (Lucas 13:10-17)
 • Genas een man met waterzucht (of oedeem) (Lucas 14:1-6)
 • Hij wekte Lazarus op uit de dood (Johannes 11:1-46)
 • Hij zuiverde tien melaatsen (Lucas 17:11-19)
 • Genas de blinde Bartimeüs (Marcus 10:46-52)
 • Vervloekte de vijgenboom (Marcus 11:12-26)
 • Genas het oor van Malchus (Lucas 22:49-51)
 • Een tweede net met vissen (Johannes 21:1-12)


Lees nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden