Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het Evangelie van Johannes


Het evangelie van Johannes - Een Bijbelse geschiedenis
Het Evangelie van Johannes is één van de vier Evangelieboeken in de Heilige Bijbel. Het is het vierde boek in het Nieuwe Testament. Het Evangelie van Johannes biedt een uniek perspectief op het leven van Jezus Christus. Het boek verschilt van de andere drie Evangelieboeken van Matteüs, Marcus en Lucas (ook bekend als de synoptische Evangelies), omdat het zich meer richt op de geestelijke thema's dan op historische gebeurtenissen. De auteur van dit evangelie was de apostel Johannes, één van de twaalf discipelen die Jezus gedurende zijn aardse bediening volgden. De auteur maakt zichzelf in het laatste hoofdstuk van het Evangelie bekend: "Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is" (Johannes 21:24). Johannes stond ook bekend als "de leerling van wie Jezus veel hield" (zie Johannes 13:23, 19:26, en 21:7). Wellicht verklaart dit waarom het verslag van Johannes over het leven van Jezus zo uniek is. Het boek is gevuld met verslagen uit eerste hand over ervaringen met Jezus Christus die plaatsvonden tijdens de 33 jaar van het leven van Christus op aarde. Schriftgeleerden nemen in het algemeen aan dat het Evangelie van Johannes tussen 50 en 85 na Christus werd geschreven.


Het evangelie van Johannes - Overzicht en structuur
Het Evangelie van Johannes is verdeeld in 21 hoofdstukken. Het boek begint met een fundamentele waarheid van God die in een poëtische stijl wordt gepresenteerd. "In het begin was het Woord [Jezus Christus], het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God" (Johannes 1:1-2). De verslagen over het leven van Christus beginnen in hoofdstuk één, wanneer Johannes de Doper de voorspelling bevestigt en Jezus identificeert als "het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt" (Johannes 1:29). In het eerste hoofdstuk roept Jezus ook Zijn eerste discipelen op om Hem te volgen.

In het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Johannes verricht Jezus Zijn eerste wonder door water in wijn te veranderen. In Johannes 2:19 voorspelt Hij ook Zijn opstanding na drie dagen in het graf. Hoofdstuk 3 bevat twee van de meest geliefde verzen van de hele Bijbel, namelijk Johannes 3:16 en 17, die het belang van Jezus en Zijn doel voor de wereld samenvatten. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden."

De rest van het boek bevat levendige lessen en aanwijzingen van Jezus Christus over het leven naar Gods wil en over de dingen die in het leven belangrijk zijn. Jezus gebruikte vaak gelijkenissen om de mensen effectief te onderwijzen. In hoofdstuk 15 legt Jezus bijvoorbeeld uit wat het belang is van een persoonlijke relatie met Hem en hoe dat een werkelijk verschil kan uitmaken in het leven. Hij beschrijft Zichzelf als de wijnstok en Zijn discipelen als de ranken die vanuit de wijnstok uitgroeien. Hij beschrijft God als de wijnbouwer die de wijnstok snoeit om de oogst te maximaliseren. Op vele andere plaatsen in het Evangelie van Johannes spreekt Jezus met behulp van gelijkenissen.


Het evangelie van Johannes - Wat is het belang?
Het Evangelie van Johannes presenteert veel belangrijke lessen over het leven op aarde en over het bepalen van onze eeuwige bestemming na onze dood. Ten eerste stelt het boek duidelijk vast dat Jezus Christus de Joodse Messias is, die in het Oude Testament van de Bijbel werd voorspeld. Ten tweede geeft het boek een substantieel doel voor Jezus Christus en de reden waarom Hij door God naar de aarde werd gezonden. Bovendien onderscheidt het Evangelie van Johannes zich van de andere Evangelieboeken door zich minder te richten op gebeurtenissen, en meer op geestelijke thema's. Tenslotte bevat het Evangelie van Johannes een duidelijk bericht dat ons helpt om de waarheid over God te begrijpen, net als de waarheid over de eeuwigheid en over onze keuzemogelijkheid om Jezus Christus als onze persoonlijke Redder te aanvaarden. Natuurlijk kan een samenvatting van dit Evangelie alleen maar kernpunten uit de feitelijke tekst aanbieden. Wij raden je daarom absoluut aan om het Evangelie van Johannes in zijn volledigheid te lezen om meer over Jezus Christus en Zijn plan voor jouw leven te ontdekken.


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden