Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het bloed van Jezus


Het bloed van Jezus - Wat betekent dat?
Het bloed van Jezus is de fundering voor onze verzoening met God. Jezus Christus stierf aan het kruis en vergoot Zijn bloed (en stond vervolgens weer op uit de dood) als de enige aanvaardbare betaling voor onze zonden. De discipel Petrus schreef in 1 Petrus 1:18-19: "U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, bent verlost uit het zinloze bestaan dat u van uw vaderen hebt geërfd. U bent verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek". Het bloed van Jezus Christus is absoluut het kostbaarste bezit dat God ons ooit heeft aangeboden.

Elke mens heeft tegen God gezondigd en elk mens schiet tekort ten opzichte van Zijn maatstaven (Romeinen 3:23). Wij kunnen onze verlossing niet verdienen door de Oudtestamentische Wet te volgen of door een goed mens te zijn. We zullen dan namelijk keer op keer falen: het ligt in onze aard om te zondigen. Alleen doordat God Zijn Zoon Jezus in onze plaats heeft opgeofferd, kunnen wij een volledige vergeving ontvangen. We kunnen deze vergeving allemaal verkrijgen door Jezus als onze Redder te aanvaarden en door te aanvaarden dat Hij Zijn bloed heeft vergoten als betaling voor de zonden van alle mensen die tot inkeer komen. Het "Heilig Avondmaal" is een daad die ons niet kan redden, maar is wel een manier waarop we dit wonderbaarlijke geschenk van God kunnen eren door Zijn offergave te herdenken.


Het bloed van Jezus - Waarom is dit vereist?
In het Oude Testament (na de eerste zonde van Adam) aanvaardde God de dood van een dier als een vervanging voor de zondaar. Het vergoten bloed van het dier was het bewijs dat een leven was opgeofferd voor een ander leven. Het leven is waardevol en God kent een grote waarde toe aan elk van Zijn geschapen wezens. Dit verbond liet zien dat een leven werd gespaard, ook al was het bloed een symbool voor de dood. Maar, dit was een tijdelijk verbond. Dit bloedvergieten moest dagelijks en jaarlijks worden herhaald.

God zou later Zijn eniggeboren Zoon sturen en ons zo een nieuw verbond aanbieden: het Nieuwe Testament dat door Jezus Christus mogelijk werd gemaakt. Jezus zou in de plaats van alle zondaars sterven. Zijn offer volbracht volledig wat het verbond van het Oude Testament beoogde te doen. Zijn bloed zou de zonden van de wereld verwijderen, voor alle mensen die in Hem geloven. Deze offergave zou nooit meer herhaald hoeven worden; het is een eeuwig verbond.

Johannes de Doper noemde Jezus "het lam van God, degene die de zonde van de wereld wegneemt" (Johannes 1:29). Het "Lam" verwijst natuurlijk naar het smetteloze offer in het Oude Testament. Er bestaan vele verwijzingen naar de dierenoffers in het Oude Testament. Eén van de bekendste is het besprenkelen van de deurposten met dierenbloed, toen de Joden door de Farao van Egypte in gevangenschap werden gehouden. Deze handeling bood hen Gods bescherming, toen de engel des doods zich door de straten bewoog. Dit was slechts één van de vloeken die God naar de Farao stuurde om hem aan te zetten tot de vrijlating van deze Hebreeuwse slaven.

Deze gebeurtenis werd in het Hebreeuwse Pesachfeest herdacht. Dit wordt nu gezien als een symbolisatie of een voorbode van het bloed van Jezus. Het bloed is een krachtige, bevrijdende en beschermende voorziening van God. Zoals een Christelijke hymne zo mooi zegt: "Er zit kracht, kracht, wonderwerkende kracht in het waardevolle bloed van het Lam". Als jij Jezus gevraagd hebt om de Heer van jouw Leven te worden, dan heb jij ook gevraagd dat het bloed van het Lam op de deurposten van jouw hart wordt gesprenkeld. Hij bedekt je hart en je leven met Zijn bescherming en Zijn eeuwige vergeving van jouw zonden.


Het bloed van Jezus - Hoe is dat mogelijk?
Iedereen kan de bescherming en vergeving verkrijgen die het bloed van Jezus kan bewerkstelligen. Ongeacht welke zonden en overtredingen wij tegenover God hebben begaan, Hij biedt dit geschenk aan ons allen aan. Johannes 3:17 vertelt ons dat Jezus niet kwam om ons te veroordelen, maar om ons te redden.

Het is niet voldoende als wij zeggen dat we in God geloven of dat we dingen over Hem weten. We moeten Hem persoonlijk kennen en de offergave van Zijn Zoon Jezus aanvaarden om deze bescherming en vergeving te verkrijgen. De Bijbel, Gods Heilige Woord, zegt dat niemand de hemel kan binnentreden of tot de Vader kan komen, tenzij dat via de Zoon plaatsvindt (Johannes 14:6). En in Johannes 6:40 zegt Jezus dat alle mensen die in Hem geloven het eeuwige leven zullen ontvangen. Met Hem! We worden alleen gevraagd te geloven (op Hem vertrouwen), tot inkeer te komen (ons van onze zonden afkeren), te ontvangen (de verlossing via Jezus), Hem te verkondigen en het eigenaarschap van onze levens aan Hem over te dragen. Als jij Jezus nog nooit in jouw leven hebt uitgenodigd, wil je dat nu dan doen?


Leer meer!



WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen





Hoe kan ik God kennen?




Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden