Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De namen voor Jezus


Namen voor Jezus - Het belang
Wat zegt een naam nou eigenlijk? Hebben de titels en namen voor Jezus enig belang? In de Bijbelse tijden kozen de Israëlieten voor hun baby's vaak namen die gebaseerd waren op de eigenschappen of het uiterlijk van het kind, bijvoorbeeld Esau ("harig") en Korah ("kaal"). Sommige baby's kregen een naam die gebaseerd was op een gebeurtenis tijdens hun geboorte, of op de hoop of het gebed van de ouder, zoals in het geval van Zacharia ("God heeft onthouden"). Soms werd een baby de naam gegeven van een alledaags object, zoals Tamar ("palmboom") en Tabita ("gazelle"). Ouders noemden hun kinderen ook vaak naar het tijdstip waarop zij werden geboren, zoals Shaharaim ("ochtendgloren") en Hodesh ("nieuwe maan"). De toestand van de moeder was ook regelmatig een inspiratie voor een naam: Lea ("uitgeput") en Mahli ("ziek").

Jezus werd op een profetische manier een naam gegeven. Matteüs 1:20-23 zegt: "Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’."


Namen voor Jezus - De lijst
Waarom zijn er zo veel verschillende namen voor Jezus? De namen dienen als een beschrijving van wie Jezus is en hoe Hij in het leven van individuele mensen te werk gaat. Schriftgeleerden hebben in de Bijbel meer dan 700 verschillende titels en benamingen voor Jezus gevonden. Laten we er enkele op een rij zetten.

God - Jezus wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel God genoemd. Vanwege Zijn zondeloze leven, Zijn wonderen en Zijn opstanding uit de dood staat Zijn bewering dat Hij God is stevig overeind (Johannes 20:28).

Heer - In het Nieuwe Testament wordt deze term gebruikt als een aanspreekvorm voor een vooraanstaand persoon. De discipelen gebruikten deze term om Jezus als hun leraar en meester aan te spreken (Matteüs 22:43-44).

Woord - Deze titel werd door de apostel Johannes gebruikt om de zending van Jezus te beschrijven. De titel verkondigt de Goddelijkheid van Jezus en de waarheid dat Hij de eeuwige en absolute God is (Johannes 1:1, 14).

Messias - De lang verwachte "Gezalfde" die Israël zou bevrijden. Jezus kwam om de mensheid van de zonde en de dood te bevrijden (Johannes 4:25-26).

Alfa en Omega - Dit zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Deze beschrijvende titel geeft uitdrukking aan de eeuwige aard van God; het begin en het einde (Openbaring 1:8; 22:13).

Verlosser - Jezus is Degene die de mensheid verlost van een eeuwigheid in de hel.

Heiland of Redder - "Iemand die een ander uit problemen, gevaar of gevangenschap redt, gewoonlijk door een losprijs te betalen." In het Nieuwe Testament wordt Jezus als de Heiland beschreven die Zijn leven als een losprijs gaf om mensen te redden (Marcus 10:45, Titus 2:14).

Licht van de Wereld - Jezus is Degene die ons ware kennis over God geeft. Mensen die dit licht afwijzen roepen een veroordeling over zichzelf af (Johannes 8:12; 3:19-21).

Lam van God - Deze titel is een verwijzing naar het offersysteem in het Oude Testament, waarin God het bloed van dieren aanvaardde als boetedoening voor zonden (Johannes 1:29, 36). Het bloed van Jezus heeft voor onze zonden betaald!

Heerser van de Schepping - Christus bestond al vóór de Schepping van de wereld en Hij is hierover de oppermachtige Heerser (Openbaring 3:14).

Bemiddelaar - Omdat Jezus volledig God is, kan Hij God tegenover de mens vertegenwoordigen. Omdat Jezus volledig mens is, kan Hij de mens tegenover God vertegenwoordigen. De verzoening tussen God en mens is hierdoor mogelijk gemaakt (1 Timoteüs 2:5).

Brood van het Leven - Jezus is de enige echte leverancier van ware geestelijke voeding (Johannes 6:35).

Weg, Waarheid, en Leven - Jezus is de enige weg naar de hemel, de enige bron van Waarheid en de fundering voor al het Leven (Johannes 14:6)!


Namen voor Jezus - Persoonlijke betekenis
Wat betekenen de namen van Jezus voor jou? Hebben zij een persoonlijke waarde? Is Jezus jouw Verlosser, jouw Bemiddelaar, jouw Redder? Als dat niet zo is, dan moedigen wij je aan om meer over Hem te leren en om Gods reddingsplan te aanvaarden, dat Hij jou heeft aangeboden.

Als Jezus jouw Redder is, ben je dan overweldigd door dankbaarheid voor wat God voor jou heeft gedaan? Sta eens een moment stil en prijs Hem met Zijn verschillende namen. "Jezus, U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. U bent mijn leven, want zonder U zou mijn leven niets waard zijn. U bent mijn Redder en mijn Koning, het Lam van God dat voor mijn zonden heeft betaald. U bent mijn Alfa en Omega en U houdt het begin en het einde van elke omstandigheid in mijn leven in Uw handen. U bent het Brood van het Leven en ik kan Uw spirituele voeding tot mij nemen, zodat ik in volledige vrede blijf behouden. U bent mijn Heer en mijn God. In Uw Heilige naam, Amen.


Leer meer over Jezus Christus!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden