Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De wederkomst van Christus


De wederkomst van Christus - Niemand weet wanneer
De wederkomst van Christus wordt geplaagd door veel valse leer. Er zijn zelfs voorspellende boeken geschreven die de exacte datum van de terugkeer van Jezus beweren te kennen. Deze boeken mogen dan wel goed verkopen, maar zij misleiden de lezers. Wij hebben één garantie: zodra iemand de dag of de tijd van de wederkomst van Jezus Christus voorspelt, weten we dat die voorspelling onjuist is. Waarom? Dat is eenvoudig: alleen God de Vader weet wanneer dit zal gebeuren. Zelfs Jezus weet dit niet. Jezus zei tegen Zijn discipelen:

"Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees duswaakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt." (Matteüs 24:36, 40-42)


De wederkomst van Christus - tekenen waar we op kunnen letten
We zouden onze schouders kunnen ophalen en heel ontspannen kunnen wachten op de wederkomst van Christus. Maar Jezus wil dat we "waakzaam" blijven. Een goede manier om waakzaam te zijn, is bekend zijn met wat de Bijbel ons vertelt over de komende gebeurtenissen en deze dingen vergelijken met wat we vandaag de dag om ons heen zien gebeuren. Er zijn bijna 100 Bijbelse passages die de wederkomst van Christus bespreken. De wederkomst van Jezus is Zijn tweede komst naar onze aarde. sleutelgebeurtenissen kunnen met het volgende acroniem worden samengevat: T - W - E - E - D - E.

T... staat voor "twijfelaars"
Terwijl de wederkomst van Christus steeds dichterbij komt, zal er steeds meer twijfel bestaan over de vraag of Jezus zelfs ook maar bestaan heeft. Mensen zullen zich ook gaan afvragen of God wel echt bestaat en zelfs gelovigen zullen het Christelijke geloof verlaten (2 Tessalonicenzen 2:1-4, 1 Timoteüs 4:1-2, 2 Petrus 2:1-3). Vind jij dat we deze tekenen al om ons heen kunnen zien?

W... Wie weet wanneer? Niemand! In Matteüs 24:36 zegt Jezus dat alleen God de Vader dit weet. God bestaat buiten de tijd. God kent elke voorspelling over de terugkeer van Jezus al die ooit is gedaan of ooit zal worden gedaan. Omdat Jezus zei dat niemand kennis heeft over die dag, behalve de Vader, weet dus NIEMAND wanneer dit zal gebeuren!

E... Essentieel. De wederkomst van Jezus is een van de fundamenten van het Christelijke geloof. Er wordt door Jezus en vele anderen in de Bijbel over gesproken. Jezus zal voor al Zijn gelovigen en Zijn laatste oordeel lichamelijk terugkomen. Het is jammer dat veel Christelijke sekten hun leden leren dat Christus al "in het geheim" is teruggekomen. Als je leest wat de Bijbel zegt over de wederkomst van Jezus, dan zal het duidelijk zijn dat dit nog niet heeft plaatsgevonden.

E... Evident. Er leven meer dan 7 miljard mensen op onze planeet. Alleen God weet welk percentage hiervan oprechte Christenen zijn, maar laten we eens een conservatief getal aanhouden, bijvoorbeeld 10%. Als dit waar is, dan zullen volgens Matteüs 24:40 zo'n 700.000.000 mensen tegelijkertijd van het aardoppervlak verdwijnen. Wanneer Christus terugkomt voor Zijn Kerk zal er geen twijfel over kunnen bestaan!

D... Dag van het oordeel van Christus. De Bijbel stelt dat Jezus de laatste Rechter over de wereld zal zijn (Johannes 5:22, Handelingen 10:42 en 2 Timoteüs 4:1). Enkele van de traditionele verzen die de wederkomst, de opstanding uit de dood, het duizendjarige rijk (het millennium) en het laatste oordeel beschrijven, zijn Handelingen 17:31, 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en Hebreeën 10:27.

E... Eensklaps. Zoals we hierboven zagen, weet niemand behalve de Vader wanneer dit zal gebeuren. Maar we weten wel dat het "in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk" zal plaatsvinden (1 Korintiërs 15:52). Wetenschappers hebben de tijd geschat die een oogwenk in beslag neemt; ongeveer een twintigste van een seconde. Kijk eens naar de secondewijzer van de klok en stel je dan eens een twintigste voor van één van die seconden. Wauw!


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden