Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het begin van Pasen


Het begin van Pasen - Een eenmalige gebeurtenis
Het begin van Pasen als een Christelijke feestdag kan in de bladzijdes van de Bijbel gevonden worden. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, allemaal discipelen van Jezus, bieden elk hun eigen unieke ooggetuigenverslag over de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Deze gebeurtenis is het hoogtepunt van het Christendom en wordt elk jaar op Paaszondag gevierd.


Het begin van Pasen - De opstanding van Jezus Christus
Het begin van Pasen vond plaats tijdens het Joodse Pesachfeest, toen Christus werd gekruisigd en in de Pesachweek uit de dood opstond. Christenen geloven dat Christus zelf feitelijk het Pesachlam is waarover in het boek Exodus wordt gesproken, omdat Hijzelf het perfecte, zondeloze offer werd voor de zonden van alle mensen. Joden die ervoor kozen om Christus te volgen eerden deze dag in de daaropvolgende jaren gedurende de Pesachtijd, maar toen het Christendom zich onder de heidense volken verspreidde, werd de viering van Pasen geleidelijk gecombineerd met de tradities van de heidense "lenterituelen". Moderne paasvieringen zijn het resultaat van dat compromis. Tegelijkertijd is Pasen vaak de enige dag waarop mensen naar de kerk gaan en het "Goede Nieuws" van Jezus Christus voor het eerst te horen krijgen.


Het begin van Pasen - Christus geopenbaard in het Joodse Pesachfeest
Het begin van Pasen kan teruggevoerd worden tot de Pesachviering zelf. Christelijke schriftgeleerden geloven dat Christus in het het Oude Testament verborgen is, terwijl Hij in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard. Laten we de elementen van het Pesachfeest eens bekijken in het licht van het leven van Christus. Traditioneel werd het lam, dat gedurende Pesach werd geofferd, vier dagen voor die offergave uitgekozen. Vier dagen voordat Hij werd gekruisigd reed Jezus Jeruzalem binnen. Het lam werd op het Pesachfeest gewoonlijk om 3 uur 's middags geofferd. Om 3 uur 's middags sprak Jezus de woorden "Het is volbracht!" en stierf Hij aan het kruis (deze dag staat traditioneel bekend als "Goede Vrijdag", maar Bijbelgeleerden hebben vastgesteld dat de kruisiging waarschijnlijk op woensdag of donderdag plaatsvond). Het "Feest van de ongezuurde broden" begon bij zonsondergang. Tijdens een van de rituelen werd een graanoffer aangeboden; een voorstelling van de eerste opbrengst van de oogst. Volgens de Apostel Paulus werd Jezus de eerste opbrengst van de mensen die uit de dood werden opgewekt (1 Korintiërs 15:20). Tijdens het Pesachmaal werden drie paasbroden samengevoegd. Christenen zien deze paasbroden als een voorstelling van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het tweede paasbrood wordt dan gebroken, zoals Christus tijdens het Laatste Avondmaal zei: "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt." Daarnaast wordt het tweede paasbrood wordt van strepen voorzien en doorstoken, net als Jezus tijdens Zijn kruisiging - zoals werd voorspeld in Jesaja 53:5, Psalm 22:16 en Zacharia 12:10. Dit paasbrood wordt vervolgens in een wit doek gewikkeld en verborgen, net zoals Christus in linnen werd gewikkeld en in de graftombe werd gelegd.


Het begin van Pasen - De Bijbelse verslagen
Pasen (ook bekend als de "dag van de opstanding") is de gebeurtenis waarop het hele Christelijke geloof is gebouwd. Paulus, ooit een Joods leider die vijandig tegenover de Christenen stond, werd bekeerd toen hij Jezus op de weg naar Damascus tegenkwam (Handelingen 9). Als ooggetuige van Christus maakte Paulus overvloedig duidelijk dat er zonder de opstanding geen basis bestaat voor ons geloof in Christus: Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. (1 Korintiërs 15:12-13)

Toen Christus werd geboren, vervulde Hij een aantal Messiaanse profetieën uit het Oude Testament. Tegen de tijd dat Hij werd gekruisigd, uit de dood opstond en naar de hemel opsteeg, had Hij meer dan 300 van deze voorspellingen vervuld. Deze aantallen alleen al bieden overdonderend bewijs dat Jezus de beloofde Messias was. Er zijn dus goede redenen waarom Pasen voor Christenen over de hele wereld een heel bijzondere gebeurtenis is. Maar in de vroege dagen van de kerk waren de meeste Christenen Joden die bekeerd waren. Omdat Jezus in de Pesachtijd werd gekruisigd en uit de dood opstond, viel voor hen de viering van de opstanding van Christus samen met de jaarlijkse viering van de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Christelijke Joden (of Messiaanse Joden) beschouwen het Pesachfeest als een symbool voor de tijd waarin Christus alle gelovigen bevrijdde van de straf voor hun zonden (door Zijn dood aan het kruis) en van de dood (door Zijn opstanding uit de dood).


Het begin van Pasen - Wat betekent de opstanding voor jou?
Het begin van Pasen? Kan een man die beweert God te zijn en vervolgens uit de dood opstaat feitelijk God in een menselijke gedaante zijn? Is Jezus iemand die je zou moeten volgen? C.S. Lewis stelde zichzelf diezelfde vragen en kwam tot de conclusie dat er eigenlijk maar drie mogelijkheden zijn. Jezus Christus beweerde God te zijn. Als je Hem dus slechts een "goed mens" of een "goed leraar" noemt, dan noem je hem feitelijk een leugenaar. Een mens die beweert God te zijn, maar dat niet werkelijk is, moet dus een gek zijn. Een gestoorde! Maar als Christus geen leugenaar en geen gek is, dan is er maar één andere conclusie: Hij moet de Heer zijn! Als Hij de Heer is, wat betekent de dag van de opstanding dan voor jou?


Onderzoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden