Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het begin van Kerstmis


Het begin van Kerstmis - De geboorte van de Messias voorspeld
De voorspellingen over Christus in de eeuwen vóór zijn geboorte zijn eigenlijk het begin van Kerstmis. "In Juda’s handen zal de scepter [een Hebreeuws symbool voor bestuurlijk gezag]blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij [in het Hebreeuws, de "Messias"] komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen" (Genesis 49:10). "Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer." (Micha 5:1). "Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen" [letterlijk, "God met ons" in het Hebreeuws] (Jesaja 7:14). "Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst." (Jesaja 9:5)

De vervulling van meer dan 300 profetieën over de Messias uit het Oude Testament begon met Kerstmis. Zoals je hierboven hebt kunnen zien, zeiden deze voorspellingen onder meer het volgende: (i) Zijn geboorte zou plaatsvinden voordat het Joodse volk in de 1e eeuw zijn soevereiniteit aan Rome zou verliezen, toen Archelaus de troon besteeg in Israël; (ii) Betlehem, een klein onbetekenend dorp, zou Zijn geboorteplaats zijn; en (iii) Hij zou uit een maagd geboren zou worden. Elk van deze voorspellingen werden ook in de Oudtestamentische boeken van de Dode Zee-rollen en de Septuagint aangetroffen. Seculiere bronnen hebben bevestigd dat deze werken zo'n 100 tot 250 jaar vóór de geboorte van Christus werden geschreven. Het is werkelijk verbazingwekkend dat Jezus al geboren was en als kleine jongen in Galilea opgroeide, toen de geestelijke elite van Israël uitriep: "Wee ons, want de scepter is weggenomen en de Messias is niet gekomen!" (Talmoed, Babylon, Sanhedrin).


Het begin van Kerstmis - Gods plan voor de wereld geopenbaard
Het begin van Kerstmis is geworteld in het heidendom. Dat is goed gedocumenteerd. De kersttijd is helaas te commercieel geworden. Dat is ons allemaal duidelijk. Maar de boodschap van het Kerstfeest is waar en de implicaties van de geboorte van Jezus in Betlehem, ongeveer 2000 jaar geleden, zijn voor ons allen enorm. De Zoon van God, Jezus Christus, nam de gestalte van een slaaf aan (Filippenzen 2:5-11); Hij kwam als een kleine baby ter wereld, geboren in een voederbak. Werd hij op 25 December geboren? Waarschijnlijk niet; dat is een datum die door de vroege kerk in Rome werd gekozen, omdat deze overeenkwam met het reeds bestaande Winterse zonnewendefeest. Desalniettemin, de waarheid van Zijn geboorte (ergens laat in de zomer, of vroeg in de herfst, of op welke datum dan ook) kan niet ontkend worden. Jezus Christus was ongetwijfeld een historisch figuur. Zijn doel was eenvoudig om de betekenis van Zijn naam, "De Heer redt", te vervullen.

Jezus begon Zijn openbare bediening op dertigjarige leeftijd. Hij werd door de mensen op veel verschillende manieren beschreven: Hij was een goed man, een goed leraar of een groot profeet. Hij verrichtte bovennatuurlijke wonderen en veel goede werken. Hij stierf voor de misdaad van godslastering een afgrijselijke dood aan een Romeins kruis. Maar was Jezus Christus de vleesgeworden God? Stond Hij werkelijk op uit de dood, drie dagen na Zijn kruisiging? Kerstmis is waarachtig een tijd om oprecht onze harten te openen en eerlijk op zoek te gaan naar de waarheid over onze Messias. Jezus vertelde ons wie Hij was en is - in duidelijke taal. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6). "Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven" (Johannes 3:36).


Het begin van Kerstmis - Het allerbeste kerstcadeau!
Het begin van Kerstmis vond ongeveer 2000 jaar geleden plaats in een voederbak in Betlehem. Het kerstverhaal is eenvoudig: Jezus wil vandaag in jouw hart geboren worden! Laten we het allerbeste kerstcadeau eens overwegen, wanneer we deze Kerst in de winkelcentra op zoek gaan naar dat perfecte geschenk. Open je hart voor de Messias die in volmaakte nederigheid in een voederbak werd geboren, in liefde aan een kruis stierf, en in glorie uit het graf opstond. Aanvaard het kerstcadeau van Jezus, het meest glorieuze geschenk in de hele geschiedenis!


Ontvang nu je gratis cadeau!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden