Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het Evangelie van Thomas


Het Evangelie van Thomas - Wat is dat?
Het "Evangelie van Thomas" is een verzameling leerstellingen die door sommigen aan Jezus van Nazaret worden toegeschreven. Delen van Griekse versies van de tekst werden aan het einde van de 19e eeuw gevonden in Oxyrhynchus, in Egypte. Een complete versie in het Koptisch (een Egyptische taal die van het Griekse alfabet is afgeleid) werd in 1945 gevonden in Nag Hammadi, eveneens in Egypte. De complete tekst is gedateerd tot ongeveer 340 na Christus, terwijl sommige van de Griekse fragmenten gedateerd zijn tot zelfs 140 na Christus.

Het Evangelie van Thomas - Wie schreef het?
Schriftgeleerden weten niet zeker wie het Evangelie van Thomas heeft geschreven. De eerste regels van de tekst noemen de schrijver "didymos Judas thomas". Het woord "didymos" is Grieks voor tweeling en het woord "thomas" is Aramees voor tweeling. Het lijkt erop dat de auteur Judas heette en dat zijn bijnaam "de tweeling" was (zoals uitgedrukt in de twee talen). De gecanoniseerde Evangeliën van de Heilige Bijbel vermelden een man met de naam Thomas, die door Johannes "didymos thomas" wordt genoemd. Er worden naast de welbekende Judas Iskariot in het Nieuwe Testament verschillende andere Judassen genoemd. Maar er wordt in het Nieuwe Testament geen gewag gemaakt van een Judas met de bijnaam Thomas, "de tweeling".


Het Evangelie van Thomas - Waar gaat het over?
Het Evangelie van Thomas stelt dat het koninkrijk van God nu al op aarde bestaat, als de mensen hun ogen maar zouden openen. Volgens de tekst bestaat er een "goddelijk licht" in ons allen, dat ons in staat stelt om het koninkrijk van God in onze stoffelijke omgeving te ontwaren. Het evenbeeld van God, zoals dit aan het begin van de schepping in de mens bestond (Genesis 1), bestaat vandaag de dag nog steeds. We kunnen dat evenbeeld, dat anders is dan de gevallen mens (Adam) in Genesis 2, nog steeds aannemen. Het Evangelie van Thomas stelt dat de mensheid zijn identiteit nu kan en moet herstellen tot het evenbeeld van God en het koninkrijk van God op aarde nu moet kunnen zien. Deze tekst behandelt de eerste twee hoofdstukken van Genesis op een onorthodoxe manier. De tekst stelt dat er twee afzonderlijke scheppingen van de mensheid waren; de eerste was perfect en de tweede was verdorven. In plaats van te wachten op een toekomstig koninkrijk aan het einde der tijden, spoort de schrijver mensen aan om nu terug te keren tot de toestand van het perfecte koninkrijk uit Genesis 1.


Het Evangelie van Thomas - Waarom staat dit niet in de Bijbel?
Het Evangelie van Thomas is volgens veel fundamentele Christenen een "Gnostisch" werk, vanwege zijn oorsprong en standpunt. Dit is mogelijk de reden waarom het boek aanvankelijk uit de gecanoniseerde versie van de Heilige Bijbel werd gehouden (als de vroege Christelijke volgelingen al bekend waren met de tekst!). In het algemeen geloven Gnostici dat de redding van de ziel tot stand komt door een quasi-intuïtieve kennis van de mysteries van het universum en geheime formules die een indicatie zijn van die kennis. Omdat Christenen de Bijbel beschouwen als Gods Woord aan de mens, dat op bovennatuurlijke wijze is ingegeven en in gedachte en doctrine volkomen harmonisch is, bestaan er eigenlijk helemaal geen "verloren Bijbelboeken" met bijzondere geheimen voor de wijzen. Zelfs vanuit een werelds perspectief bekeken zijn teksten die oorspronkelijk werden afgewezen, uitgesloten of "verloren" per definitie geen boeken van de Christelijke Bijbel, als de Bijbel die we de afgelopen 2.000 jaar hebben gelezen het geloof van het oorspronkelijke Christendom weergeeft. Een gemeente die het Evangelie van Thomas aan zijn Schriftteksten toevoegt zou zich buiten de eenvoudige grenzen van het fundamentele Christendom begeven. Wij kennen geen enkel kerkgenootschap met de bedoeling om dit te doen.... en dit zouden zij ook niet moeten doen.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden